Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat af Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19

Dagsorden:
1. Orientering ved formand
Debataftenen den 27. august med Jørgen Demant forløb fint, der var ca. 50 deltagere.

1 a. Vederlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder, gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer
Man har i forbindelse med budgetsamrådet i Tønder provsti fået fremlagt et oplæg om en kommende vedlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder, gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer. Emnet blev diskuteret, og drøftes  videre ved kommende erfamøde for menighedsrådsformænd.

1 b. Placering af flagstang
En evt. flytning af flagstangen på kirkegården blev drøftet på møde  d. 13. 6. 2018. Det blev vedtaget af lade flagstangen stå på den nuværende plads.

2. Kirkeværge

3. Kasserer
Driftsbevilling til budget 2019 er godkendt.

4. Orientering: Sognepræsten

5. Udvalg
•    Diakoni
Orientering om diverse arrangementer
6. Sognemøde den 18. september 2018

7. Personaleudvalg
Der er mødepligt til kalendermødet for personalet den første onsdag efter menighedsrådsmødet.
Der er medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere  deltager.
8. Lukket punkt
9. Evt.

Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesten søndag den 7. oktober er en tak for årets høst, og også denne gang synger vi kendte - og børnevenlige - salmer, f.eks. ”Nu falmer skoven” og ”Vi pløjed og vi så´de”.

Ligesom ved tidligere års høstfejring bærer børnene noget af høstens overskud ind under gudstjenesten - frugter, syltetøj, grøntsager, blomster -, og når gudstjenesten er slut, bærer børnene det alt sammen ud igen.
Traditionen tro afholdes der auktion over de mange høstgaver. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Auktionen holdes i år i forbindelse med en dejlig frokost og hyggeligt samvær i FUVs bygninger, Kirkealle 2, umiddelbart efter højmessen.
Det er igen Y’s Men, Løgumkloster, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier. Frokosten koster kr. 40.- for voksne og børn gratis.

Tilmelding senest onsdag den 3. oktober til kirken på tlf. 74 74 52 40 eller på mail; locusdei@gmail.com.

Høstgudstjenesten er en god anledning til at takke Gud med sang

Udstilling i Dormitoriet

Fra 1. august - 26. oktober 2018:

Yngve Riber
Oluf Bagers Gade 1, 1.
5000 Odense C
Tlf.: 40 95 54 20
yngveriber@hotmail.com      www.yngveriber.dk

Malerier og Grafik.
Inspiration og teknikker

Yngve Riber er en autodidakt kunstner, der er født i 1949. Han har været aktiv i kunstmiljøet siden 1985 inden for mange forskellige grene. Både Maling, Tegning, Akvarel, Papirfremstilling, Papirskulptur, Papirinstallationer, Forskellige grafiske trykformer, Eksperimenter, Skulpturer i bronze og i fiberbeton og Land-Art i forskellige materialer har bidraget til både Solo udstillinger, Gruppeudstillinger og Biennaler i både indland og udland. Udover hans store bidrag har han undervist i mange år på både symposier og kurser.
Yngve Riber beskriver selv sin proces:

”Når jeg arbejder med min kunst, giver det mig glæde, forståelse, indsigt og nærvær, at udforske alle de forskellige måder, jeg kan udfolde mig på i forhold til materialet, naturen, miljøet og tid og sted. Det gode ved kunsten er, at den hele tiden ændrer sig og får os til at forholde os til både samtiden, fortiden og fremtiden.”

 Yngve Riber 1

Grundlovsmøde 2018 i Slotshaven

Over 100 deltog i årets Grundlovsmøde på Slotsplænen ved Løgumkloster kirke tirsdag den 5. juni. En rigtig god eftermiddag i godt vejr og højt humør fra foredragsholder Jørn Buch.

Ud over at berøre den danske grundlov og det danske demokrati kom Jørn Buch ind på de to historiske mærkedage, 100 året for freden efter 1. verdenskrig 1918 og 100 året for Genforeningen 1920.

Traditionen tro deltog Klosterkoret også, ligesom der var fællessange og kaffebord.

Læs mere om Jørn Buch på www.jorn-buch.dk/

Et par billeder fra dagen her!

 

Pinsesolen dansede

Naturen holdt pinsefest, og vi så solen danse. Det duftede også lysegrønt af græs, så morgenvandringen var en stor oplevelse for de 35 deltagere, som var stået tidligt op.
Undervejs i pinsevandringen var der morgenandagt i Nørre Løgum Kirke.
Turen sluttede ved Pilgrimsfontænen ved Løgumkloster Kirke med en smuk gudstjeneste i det fri for de ca. 50 deltagere.

Et par billeder!

Konfirmation

I år blev konfirmanderne fra Distriktsskolen konfirmeret fredag den 27. april  og fra Friskolen lørdag den 28. april.
Et par gode dage for Konfirmanderne, Forældre, familier og gæster.

Tillykke til Alle konfirmanderne fra Løgumkloster Kirke!

Et par billeder her!

 

Besøg fra Folkekirkens Nødhjælp - Karavane.

Tre unge frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp Karavanen rejser rundt i landet, til konfirmander og på Efterskoler. De fortæller i ord og billeder om Deres oplevelser fra besøg ude i verden i forskellige flygtningelejre.

De unge fortalte også om, hvordan man som ung i Danmark kan engagere sig i frivilligt nødhjælpsarbejde, herhjemme og ude i verden.

Karavanbesøget ledte derfor naturligt også frem til årets SOGNE-landsindsamling, som er søndag den 11. marts 2018.

Det blev en spændende og lærerig dag, for konfirmanderne!

Se et par billeder fra dagen her!

Besøg også:  www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/tag-del

Fastelavn 2018

En dejlig Fastelavnsdag i Løgumkloster Kirke. Som altid kom der er del udklædte børn, som gik med i optog, da gudstjenesten startede.

Efter gudstjenesten slog vi traditionen tro katten af tønden i glasgangen. Og selvfølgelig var der også fastelavnsboller.

Se billeder fra årets fastelavn her!

Konstituering og Referat af Menighedsrådsmøde


Konstituerende menighedsrådsmøde den 21. november 2017.
Afbud: Ingen

1.    Valg af formand
Britta Larsen blev valgt med 6 stemmer. En stemme var blank
2.    Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af kirkeværge
Finn Hartmann blev valgt til kirkeværge
4.    Valg af kasserer
Lone Muus blev valgt til kasserer
5.    Valg af kontaktperson
Lone Muus blev valgt til kontaktperson
6.    Valg af sekretær
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til sekretær
7.    Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt til bygningskyndig
8.    Valg af underskriftsberettiget
Britta Larsen og Lone Muus blev valgt til underskriftsberettiget

Menighedsrådsmøde den 21. november 2017 kl. 19.30

1.    Orientering fra formand
Der har været erfamøde for MR-formænd i provstiet.
2.    Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev godkendt.
Løgumkloster Menighedsråd godkender endeligt budget 2018, afleveret den 15. november 2017 kl. 17.27.
3.    Orientering fra kirkeværgen
Kirkeværgen orienterede om forbruget 2017 og om budgetterne vedrørende 2018 og 2019.
4.    Orientering fra sognepræsten
Der var god tilslutning til filmaftenen med filmen ”Frantz” den 14. november.
30. januar 2018 starter nyt hold af minikonfirmander.
I slutningen af november/begyndelsen af december kommer 20 – 30 asylanter for at se Løgumkloster Kirke og høre noget om kristendommen, dens tro, musik osv. Sognepræsten og pastor Birgitte Møldrup står for arrangementet.
Menighedsrådet låner i december de to nye tillæg ”Kirkesangbogen” og ”100 salmer”, så man kan danne sig et indtryk af dem med henblik på at beslutte, hvilken samling der senere kan anskaffes til kirken.
Der har været et vellykket RAMS-salmesangsstævne i Ribe Domkirke, hvor Løgumkloster Distriktsskole deltog.
Førstkommende klosteraften er den 26. februar 2018 med tidl. hospitalspræst Preben Kok.
5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Der var 22 personer til menighedsplejearrangement.
Der er 29 besøgsvenner i øjeblikket, men der er brug for flere.
Der er også behov for flere vågekoner
•    Klokkespillets bestyrelse
Kirkeværgen orienterede om, at der er kommet tilstandsrapport vedr. klokkespillet fra Fa. Rambøll.

6.    Fastlæggelse af kommende møder
Tirsdag den 5. december 2017
Tirsdag den 23. januar 2018
Tirsdag den 27. februar 2018
Tirsdag den 3. april 2018
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 18 Budgetlægning
Onsdag den 16. maj 2018
Onsdag den 13. juni 2018
Tirsdag den 21. august 2018
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.30 Sogneaften og orienteringsmøde vedr. valg
Tirsdag den 9. oktober 2018
Tirsdag den 13. november 2018

7.    Personaleudvalg
Der er fundet vikarer til varetagelse af kirkesangerens barselsorlov.
8.    Lukket punkt

9.    Evt.


Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesterne fredag den 29. september for dagplejerne og børnehaverne og søndag den 1. oktober var hyggelige dage for alle aldre.

Høstgudstjenesten er en tak for årets høst, og indsamlingen i kirken og den efterfølgende auktion over de mange høstgaver indbragte over 6.000 kr. Pengene går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Tak igen til Y’s Men, Løgumkloster, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier i forbindelse med kirkefrokosten, og også et stor Tak for sponsorgaverne fra byens butikker.

Et par billeder fra dagene i Løgumkloster Kirke!

 

Grundlovsmøde 2017

I år havde vi besøg af den forhenværende danske overborgmester i Flensborg, Simon Faber. Han gennemgik den danske Grundlovs historie med henvisninger til andre landes grundlove. Et spændende foredrag med oplysninger, som kunne få et smil frem på læben på de små 100 som var tilstede.
Klosterkoret medvirkede med udvalgte sange, og der var kaffebord og fællessange.
En helt igennem god dag med strålende solskin!
Et par billeder her!

Pinse vandring 2017

En meget meget smuk morgen, hvor 35 morgenfriske var stået tidligt op. Solen var der i sin storhed, og alle fik en rigtig god oplevelse med morgenvandring til Nørre Løgum Kirke, hvor der traditionen tro blev holdt morgenandagt.
Derefter gik turen til Løgumkloster Kirke, hvor der var en halvt hundrede til Pinsemorgen gudstjeneste i det fri.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21. maj 2018!

Se et par billeder her!

 

Se også Jydske Vestkystens stemningsfulde omtale på deres Facebook profil

 

Jubilæums koncert

450 gæster fik en uforglemmelig aften i Løgumkloster Kirke med sangeren Stig Rossen. Koncerten var en kulmination over flere aktiviteter der foregik i løbet af maj måned i anledning af jubilæet. Lions Løgumkloster oplyser endvidere, at et eventuel overskud fra koncerten, i lighed med alle andre aktiviteters overskud, efterfølgende vil blive brugt til velgørende formål i lokalområdet.
Et par billeder!

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Fastelavn 2017

Over 150 deltog i fastelavnsgudstjenesten og 50 børn og unge slog traditionen tro katten af tønden i glasgangen.
Og selvfølgelig var der også slikposer, fastelavnsboller og sodavand.

Et par billeder!

Hellig Tre Kongers Fest

lørdag den 7. og søndag den 8. januar 2017 inviterede Løgumkloster kirke igen borgere over 70 år, som bor i Løgumkloster sogn, til Helligtrekongers fest. 230 deltog over de to aftener med oplevelse i kirken af børnekoret, som i løbet af weekenden havde besøg af Maria Høyer, som til daglig er kirkesanger og korleder i Strøby kirke. Derudover underholdt Løgumkloster Kirkes kirkesanger Maj-Britt Uhd Hansen og organist Dennis Bang Fick på Refugiet med sang og musik. En god weekend for alle deltagere.
Et par bileder her!

Høstgudstjeneste 2016

Børnene fra Løgumklosters børnehaver havde en rigtig hyggelig
formiddag i Løgumkloster Kirke den 7. oktober, hvor vi fejrede børne-høstgudstjeneste.

Høstgudstjenesten søndag den 9. oktober var en solrig dag med mange
deltagere, og ligesom ved tidligere års høstfejringer bar børn, de kommende konfirmander og kirkens børnekor noget af høstens overskud ind under gudstjenesten. Efterfølgende var der en dejlig kirkefrokost, som Y’s Men, Løgumkloster, ståd for.


Se et par billeder fra dagene!

Tønder Kulturuge med temaet lys

Hele ugen vil Løgumkloster kirke være oplyst af et spændende lys-scenarie sponsoreret af ERCO Lighting. Dette firma har stået for hele lyssætningen i forbindelse med Løgumkloster kirkes renovering. Opsætningen af dette lysscenarie sponsoreres af El-centrum og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.
Efter koncerten den 1. oktober var der på alle stier fakkeloptog lavet af efterskoleelever fra SINE og unge spejdere fra byen. De bliver efter dette optog inviteret ind i kirken til en spændende orgelkoncert for unge.
Se billeder fra åbningskoncerten og lys på kirken her!

120 børn fra Løgumkloster til salmesang i Ribe Domkirke

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

Løgumkloster Kirke er medlem af RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift. Og 120 unge fra Løgumkloster Distriktsskole var den 19. november til salmesang i Ribe Domkirke.
Læs mere om RAMS på www.skolekirke-ribestift.dk og se et par billeder her!

Festgudstjeneste og start på Festugen

Festugen startede med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl. 11.00 med biskop Elof Westergaard og sognepræst Sten Haarløv.

Billeder fra dagen!

Efter festgudstjenesten var der middag på Refugiet med takke taler til alle og især fondene; A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
Dagen sluttede i kirken med uddrag af Hamlet med orgelmusik, ballet og recitation.

Kingokoret fra Færøerne

”De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de ikke tage fra os”.

Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt fra dengang, danske præster førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og der var hverken noder eller orgler i de små bygder, så man sang efter hukommelsen fra fædre til sønner. Til gudstjenester, når man begravede en død, drog ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsatte man så bare med at synge privat til gudstjenester rundt om i hjemmene.

Påskedag var der Påskekoncert i kirken ved Kingokoret. Her blev der fortalt om den særlige færøske sangtradition, hvor Kingo var i centrum. Efter koncerten var der færøsk – dansk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere.

Her et par glimt fra dagen!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Løgumklosterbørn synger i Ribe Domkirke

Hvad er RAMS?

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.
RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt.
Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

140 børn fra Løgumkloster Distriktsskole deltog i dag i RAMS i Løgumkloster Kirkes Dormitorium.
Et par billeder fra dagen!

Tirsdag den 25. november deltager børnene fra Distriktsskolen i RAMS projektet i Ribe Domkirke.
Besøg også Ribe Domkirke

Aftensang i Løgumkloster Kirke

Tidspunktet for aftensangen på hverdagene er efter ønske ændret pr. 1. september til kl. 17. 30.

Læs mere her!

Auktion over kirkebænkene

Advokat og Auktionarius Erik Dreyer solgte bænkene fra Løgumkloster Kirke på ca. 40 minutter. Inden han svingede hammeren, gjorde han det klart, at der ikke var nogen reklamationsret.
Højeste bud var kr. 1.700 og laveste kr. 400. Samlet er der blevet solgt bænke på auktionen og på Louritz.com for kr. 31.250.
Vi er tilfredse og ikke mindst glade for, at alle bænkene har fundet nye ejere og håber, at køberne får glæde af dem.
Man kan lave med dem lige, hvad man har lyst til - kun fantasien sætter grænser.
JydskeVestkysten skrev i søndagsudgaven, "Bænkene gik som varmt brød".

Tak til Familien Thams, Ellum for husly.

Et par billeder fra dagen taget af Flemming Andersen, Løgumkloster og Povl Søndergaard

Skulle man stå og mangle en lampe fra Løgumkloster Kirke, så kan der bydes på lauritz.com. Følg de to link: Lamper Lamper

 

Betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”

Menighedsrådet har afgivet høringssvar af betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”
Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Læs høringssvaret her.

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!