Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat fra Menighedsrådsmødet

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 12. november 2019 kl. 18.00
Tilstede: Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Svend Rasmussen, Karen Andresen, Helle Skaarup, Elsemarie Dam Jensen, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen og Maibritt Thude. Trine Ellemann deltog i punkt 1.

1.    Orientering fra kasserer/Trine Ellemann

Konstituering:
2.    Valg af formand
-    Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af næstformand
-    Karen Hedemann Andresen blev valgt med 6 stemmer
-    LisEmma Søvik fik 1 stemme
4.    Valg af kirkeværge
-    Jens Søndergaard blev valgt til kirkeværge
5.    Valg af kasserer
-    Kjeld Outzen blev valgt som kasserer
6.    Valg af kontaktperson
-    Kjeld Outzen blev valgt som kontaktperson
7.    Valg af sekretær
-    Maibritt Ravnborg Thude blev valgt som sekretær
8.    Valg af bygningskyndig
-    Anker Ravn Knudsen blev valgt som bygningssagkyndig
9.    Valg af underskriftsberettiget
-    Elsemarie Dam-Jensen og Kjeld Outzen
Punkter:
1.    Orientering fra kirkeværge
-    3 stk. nye porte er monteret i garagebygningen
-    Udskiftning af tag på frontkvist er afsluttet
2.    Orientering fra formand
Kommende MR-valg
-    Der er indkommet materiale til brug ved det kommende MR-valg
3.    Orientering fra næstformand/kasserer
-    Orientering fra budgetsamråd 22.10.19
4.    Orientering fra sognepræst
-    3. - 4. kl. fra skolerne i Løgumkloster har været inviteret til forberedelse i kirken, med henblik på et salmearrangement i Ribe Domkirke d. 13.11.19
5.    Orientering fra udvalg
•    Visionsudvalg
-    Orientering fra udvalget omkring grundtankerne i det at arbejde med visioner, og køreplanen blev gennemgået
•    Kommunikationsudvalg
•    Børn og unge-udvalg
Minikonfirmander
Musikalsk legestue
•    Diakoniudvalg
6.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
-    Punktet udsættes til næste møde
7.    Abonnement på Kirke.dk?
-    Punktet tages op på næste møde
8.    Personaleudvalg
Kørselsgodtgørelse til vikarer
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

Referat: Maibritt Ravnborg Thude

Klosteraften i Dormitoriet

Onsdag den 20. november kl. 19.30

ved Forfatter, professor i pædagogik Ove Korsgaard

Ove Korsgaard holder foredrag med titlen: ”Solskin for det sorte muld” - den danske landbokulturs storhed og fald med fokus på de værdier og dyder, der blev udviklet med denne kultur. Er der noget vi har glemt i dag?                                                                                                                                        Ove Korsgaard, født 1942, er dr.pæd. og siden 2007 professor i pædagogik. Han kom ud af skolen efter syvende klasse, var ude at tjene på forskellige gårde og siden på landbrugsskole og højskole. Men han valgte at slå ind på en anden løbebane end landbruget. Han blev uddannet som lærer på Den Frie Lærerhøjskole og forstander på Gerlev Idrætshøjskole, senere blev han professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Han har gjort sig stærkt gældende i debatten om demokrati og folk, herunder ikke mindst diskussionen om højskolen og dens rolle. Han er forfatter til en række bøger, bl.a. Kampen om kroppen. Dansk idræts historie gennem 200 år (1982), Kampen om lyset; Dansk Voksenoplysning gennem 500 år (1997) og Kampen om folket - et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år (2012) m.fl. 

Børne- og familiegudstjeneste den 26. november kl. 16.45

Efter en kort gudstjeneste, hvor også konfirmander medvirker, er der ”Byg-selv-burgere” i Glasgangen.
Arrangementet er for alle børnefamilier, og vi håber at se rigtig mange denne eftermiddag.
Af hensyn til køkkendet, tilmelding på locusdei@gmail.com

Høstgudstjeneste 2019

Høstgudstjenesten søndag den 6. oktober var en tak for årets høst, og den kendte og børnevenlige salme, ”Nu falmer skoven” blev sunget og endvidere bl.a.
”Vi pløjed og vi så´de”.
Billeder fra dagen!

Efter gudstjenesten var der kirkefrokost med Y’s Mens lækkerier. Indsamlingen i kirken og efterfølgende auktion indbragte samlet kr. 6,562 som ubeskåret går til Folkekirkens Nødhjælp. Tak til frivillige for kurve og gaver fra byens butikker.

 

Børne- og familiegudstjeneste

Over 70 børn, unge, forældre og bedsteforældre var mødt til børne- og familiegudstjenester tirsdag den 17. september kl. 16.45. Konfirmanderne deltog med fortælling om deres oplevelser fra Draved Skov, og kirkens kor sang, som sædvanligt smukt.
Efter gudstjenesten var der ”Byg-selv-burgere” i Glasgangen, som Y`s Men havde arrangeret.

Dejlig eftermiddag - et par billeder her!

 

Nye højmessetider i Løgumkloster Kirke


Fra august 2019 er højmessen i Løgumkloster kirke kl. 10. 30 - og enkelte
gudstjenester vil være kl. 9.
I en forsøgsperiode på et år, dvs. fra og med august i år og 2020 ud, vil gudstjenesterne i Løgumkloster kirke ligge som anført i overskriften.
Grunden er, at den mangeårige bistandsordning for Løgumkloster kirke er genskabt pr. 1. januar i år. Det har betydet, at sognepræst Heine Holmgaard, Bedsted, har tiltrådt en bistandsforpligtelse ved Løgumkloster kirke med en kvote på 25 %. For gudstjenesternes vedkommende medfører det, at langt hovedparten i årets løb bliver kl. 10. 30 - men på enkelte søndage i året er Gudstjenestetidspunktet altså kl. kl. 9.
Gudstjenesten kl. 9 vil også indeholde altergang, men være af kortere varighed.

Vel mødt - Sten Haarløv

Pinsevandring

Naturen holdt pinsefest, dog ville solen ikke rigtig danse. Det duftede lysegrønt af græs, og morgenvandringen var en dejlig oplevelse for de 60 deltagere, som var stået tidligt op.

 

Undervejs i pinsevandringen var der morgenandagt i Nørre Løgum Kirke.
Turen sluttede ved Pilgrimsfontænen ved Løgumkloster Kirke med strålende solskin og en smuk gudstjeneste i det fri for de ca. 70 fremmødte.
Se et par billede her!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 2. pinsedag 2020

 

Grundlovsmøde

Over 150 deltog i årets Grundlovsmøde på Slotsplænen ved Løgumkloster kirke onsdag den 5. juni – som også var valgdag til Folketinget. Solen skinnede. Og årets grundlovstaler var den tidligere generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen.
Han holdt en god tale, hvor han trak de historiske linjer op, som førte til 1849 Grundloven. Han fremhævede dens klare og korte form. Og at den - trods sin høje alder - er en stadig aktuel og fornem garant for åndsfrihed og mindretals ret til udfoldelse i dette land. En fin eftermiddag, krydret med Klosterkorets sang og fællessange fra sangheftet.

Et par billeder fra dagen her!

Konfirmationer

Konfirmationer fredag den 17. og  lørdag den 18. maj.

Et par billeder fra dagene her!

Våbenstilstandsdagen 11.11.2018

Med biskop Elof Westergaard, pastor Matthias Alpen og sognepræst Sten Haarløv i spidsen for en fælles dansk/tysk gudstjeneste blev markeringen af dagen minderig.

Med deltagelse fra kongehuset - repræsenteret ved Grev Ingolf og Grevinde Sussie, repræsentanter fra den Belgiske Ambassade, den Russiske Ambassade og den Franske Ambassade samt regions- og byrådsmedlemmer. Klosterspejderne, KFUM-spejderne Løgumkloster, De Danske Forsvarsbrødre og DSK - Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere med faner.

Historisk Forening, Løgumkloster med Vagn Lauritzen i spidsen havde taget initiativ til at markere dagen.

Alle, der gæstede Løgumkloster Kirke den 11. 11. 2018 var med til at gøre dagen højtidelig.

Et par billeder fra dagen!

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Høstgudstjeneste 2018

Børnene fra Løgumklosters danske børnehaver og dagplejere havde en rigtig hyggelig formiddag i Løgumkloster Kirke den 4. oktober, hvor vi fejrede børne-høstgudstjeneste.

Der var undeholdning for små og store - og børnene fik en rigtig god oplevelse.

Høstgudstjenesten søndag den 7. oktober var en solrig dag med mange deltagere, og ligesom ved tidligere års høstfejringer, bar børn, de kommende konfirmander og kirkens børnekor noget af høstens overskud ind under gudstjenesten. Efterfølgende var der en dejlig kirkefrokost, som Y’s Men, Løgumkloster stod for.
Indsamlingen og auktionen over høstens gaver indbragte kr. 8096.- som går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Tak for gaver fra butikker i Løgumkloster by.

Se billeder fra dagene på www.loegumkloster-kirke.dk under billedgalleri.

Besøg fra Folkekirkens Nødhjælp - Karavane.

Tre unge frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp Karavanen rejser rundt i landet, til konfirmander og på Efterskoler. De fortæller i ord og billeder om Deres oplevelser fra besøg ude i verden i forskellige flygtningelejre.

De unge fortalte også om, hvordan man som ung i Danmark kan engagere sig i frivilligt nødhjælpsarbejde, herhjemme og ude i verden.

Karavanbesøget ledte derfor naturligt også frem til årets SOGNE-landsindsamling, som er søndag den 11. marts 2018.

Det blev en spændende og lærerig dag, for konfirmanderne!

Se et par billeder fra dagen her!

Besøg også:  www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/tag-del

Jubilæums koncert

450 gæster fik en uforglemmelig aften i Løgumkloster Kirke med sangeren Stig Rossen. Koncerten var en kulmination over flere aktiviteter der foregik i løbet af maj måned i anledning af jubilæet. Lions Løgumkloster oplyser endvidere, at et eventuel overskud fra koncerten, i lighed med alle andre aktiviteters overskud, efterfølgende vil blive brugt til velgørende formål i lokalområdet.
Et par billeder!

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Tønder Kulturuge med temaet lys

Hele ugen vil Løgumkloster kirke være oplyst af et spændende lys-scenarie sponsoreret af ERCO Lighting. Dette firma har stået for hele lyssætningen i forbindelse med Løgumkloster kirkes renovering. Opsætningen af dette lysscenarie sponsoreres af El-centrum og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.
Efter koncerten den 1. oktober var der på alle stier fakkeloptog lavet af efterskoleelever fra SINE og unge spejdere fra byen. De bliver efter dette optog inviteret ind i kirken til en spændende orgelkoncert for unge.
Se billeder fra åbningskoncerten og lys på kirken her!

Festgudstjeneste og start på Festugen

Festugen startede med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl. 11.00 med biskop Elof Westergaard og sognepræst Sten Haarløv.

Billeder fra dagen!

Efter festgudstjenesten var der middag på Refugiet med takke taler til alle og især fondene; A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
Dagen sluttede i kirken med uddrag af Hamlet med orgelmusik, ballet og recitation.

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Aftensang i Løgumkloster Kirke

Tidspunktet for aftensangen på hverdagene er efter ønske ændret pr. 1. september til kl. 17. 30.

Læs mere her!

Auktion over kirkebænkene

Advokat og Auktionarius Erik Dreyer solgte bænkene fra Løgumkloster Kirke på ca. 40 minutter. Inden han svingede hammeren, gjorde han det klart, at der ikke var nogen reklamationsret.
Højeste bud var kr. 1.700 og laveste kr. 400. Samlet er der blevet solgt bænke på auktionen og på Louritz.com for kr. 31.250.
Vi er tilfredse og ikke mindst glade for, at alle bænkene har fundet nye ejere og håber, at køberne får glæde af dem.
Man kan lave med dem lige, hvad man har lyst til - kun fantasien sætter grænser.
JydskeVestkysten skrev i søndagsudgaven, "Bænkene gik som varmt brød".

Tak til Familien Thams, Ellum for husly.

Et par billeder fra dagen taget af Flemming Andersen, Løgumkloster og Povl Søndergaard

Skulle man stå og mangle en lampe fra Løgumkloster Kirke, så kan der bydes på lauritz.com. Følg de to link: Lamper Lamper

 

Betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”

Menighedsrådet har afgivet høringssvar af betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”
Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Læs høringssvaret her.

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!