Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 13. november  2018  kl. 19.00

Dagsorden:
1. Orientering: formand
2. Kirkeværge
•    Status
•    Vedtægt: Løgumkloster kirkegård  - til godkendelse
•    Vedtægt: Kirkeværge – til godkendelse
•    Vedtægt: Kirkegårdsudvalg – til godkendelse
3. Kasserer
•    Status
4. Orientering: Sognepræsten
5. Udvalg
•    Diakoniudvalg
•    Børn og unge udvalg
•    Udstillingsudvalg
6. Indsamlingsliste 2019
7. Regulativ for bistandsforpligtelse
8. Personaleudvalg
9. Lukket punkt
10. Evt.

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Høstgudstjeneste 2018

Børnene fra Løgumklosters danske børnehaver og dagplejere havde en rigtig hyggelig formiddag i Løgumkloster Kirke den 4. oktober, hvor vi fejrede børne-høstgudstjeneste.

Der var undeholdning for små og store - og børnene fik en rigtig god oplevelse.

Høstgudstjenesten søndag den 7. oktober var en solrig dag med mange deltagere, og ligesom ved tidligere års høstfejringer, bar børn, de kommende konfirmander og kirkens børnekor noget af høstens overskud ind under gudstjenesten. Efterfølgende var der en dejlig kirkefrokost, som Y’s Men, Løgumkloster stod for.
Indsamlingen og auktionen over høstens gaver indbragte kr. 8096.- som går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Tak for gaver fra butikker i Løgumkloster by.

Se billeder fra dagene på www.loegumkloster-kirke.dk under billedgalleri.

Referat fra Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Orientering: formand
Den nye provst, Kristina Rygaard Christiansen, blev indsat søndag den 14. oktober, Løgumkloster Menighedsråd deltog.
Formanden fortalte om formands-erfa-mødet den 17. 9. Bl.a. var der gode idéer fra Toftlund, hvor man samler de frivillige et par gange om året og aftaler, hvem der hjælper med hvad, og hvem der bager til hvad.
Der var 61 deltagere til sognemødet i forsamlingshuset den 18. 9. Der blev opstillet en liste på 12 personer. Der er efterfølgende ikke kommet andre lister. De valgte medlemmer fremgår af det kommende kirkeblad.
2. Kirkeværge
Statusrapport blev omtalt.
3. Kasserer
•    Kvartalsrapporten blev godkendt
•    Endeligt budget for Løgumkloster Menighedsråd CVR-nr. 56316418 afleveret den 9. 10. 2018 kl. 11.37 blev godkendt
•   Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat:
    Kassereren er i Sparekassen blevet oplyst om, at det er revisor, der skal fremskaffe  
    dokumenter vedr. fuldmagtsforhold.
    Den omtalte funtionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion er tilstede, idet
    opgaverne er delt mellem regnskabsfører Trine Ellemann og kasserer Lone Muus.

    Revisionsprotokollatet blev godkendt.

•    Opfølgning og orientering om div. 5% ansøgninger
Der blev orienteret om ansøgningerne om 5%-midler.

4. Orientering: Sognepræsten
Der er sangstævne for provstiets konfirmander den 2. november på højskolen og i kirken.
Der er trykt folder vedr. sogneudflugten 2019 til Bourgogne den 27. maj – 3. juni 2019. Den ligger fremme i kirken og på biblioteket.
Der bliver afholdt adventsgruppe-arrangementer for børn tre lørdage i december.
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling afholdes den 10. marts 2019. I den forbindelse kommer deres karavane den 8. marts og fortæller konfirmanderne om Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Temaet bliver Klima. Der skal vælges en indsamlingsleder til sogneindsamlingen.

5. Udvalg
•    Kirke- og kirkegårdsudvalg
Formanden orienterede.
•    Musikudvalg
Formanden orienterede.
•    Gudstjenesteudvalg
•    Udstillingsudvalg
Formanden orienterede.

6.  IT – økonomi/budget
Fremadrettet skal der afsættes flere midler til IT. De nuværende PC-ere skal registreres, så der kan blive en turnus mht. udskiftning. Også IT-sikkerheden – især i forbindelse med mails - skal opgraderes.

7.  Struktur og planlægning omkring lys på kirken
Belysningen af kirken skal tændes den 1. 12. (lørdag før 1. søndag i advent) kl. 19.30, hvor formanden på P-pladsen foran kirken kort fortæller om baggrunden for den nye belysning.
Den permanente belysning fortsætter til og med Helligtrekonger.
Lyset skal være tændt frem til kl. 23, og det bliver tændt sammen med kirkegårdens belysning om morgenen kl. 06 og lyser frem til dagslyset er tilstrækkeligt.
Lyset indstilles, så det er tilpas kraftigt dvs. uden at det virker koldt.
Desuden tændes lyset i forbindelse med aftenarrangementer i den mørke tid.

8.  Personaleudvalg

9.  Lukket punkt
10. Evt.Udstilling i Dormitoriet

Fra 1. august - 26. oktober 2018:

Yngve Riber
Oluf Bagers Gade 1, 1.
5000 Odense C
Tlf.: 40 95 54 20
yngveriber@hotmail.com      www.yngveriber.dk

Malerier og Grafik.
Inspiration og teknikker

Yngve Riber er en autodidakt kunstner, der er født i 1949. Han har været aktiv i kunstmiljøet siden 1985 inden for mange forskellige grene. Både Maling, Tegning, Akvarel, Papirfremstilling, Papirskulptur, Papirinstallationer, Forskellige grafiske trykformer, Eksperimenter, Skulpturer i bronze og i fiberbeton og Land-Art i forskellige materialer har bidraget til både Solo udstillinger, Gruppeudstillinger og Biennaler i både indland og udland. Udover hans store bidrag har han undervist i mange år på både symposier og kurser.
Yngve Riber beskriver selv sin proces:

”Når jeg arbejder med min kunst, giver det mig glæde, forståelse, indsigt og nærvær, at udforske alle de forskellige måder, jeg kan udfolde mig på i forhold til materialet, naturen, miljøet og tid og sted. Det gode ved kunsten er, at den hele tiden ændrer sig og får os til at forholde os til både samtiden, fortiden og fremtiden.”

 Yngve Riber 1

Grundlovsmøde 2018 i Slotshaven

Over 100 deltog i årets Grundlovsmøde på Slotsplænen ved Løgumkloster kirke tirsdag den 5. juni. En rigtig god eftermiddag i godt vejr og højt humør fra foredragsholder Jørn Buch.

Ud over at berøre den danske grundlov og det danske demokrati kom Jørn Buch ind på de to historiske mærkedage, 100 året for freden efter 1. verdenskrig 1918 og 100 året for Genforeningen 1920.

Traditionen tro deltog Klosterkoret også, ligesom der var fællessange og kaffebord.

Læs mere om Jørn Buch på www.jorn-buch.dk/

Et par billeder fra dagen her!

 

Pinsesolen dansede

Naturen holdt pinsefest, og vi så solen danse. Det duftede også lysegrønt af græs, så morgenvandringen var en stor oplevelse for de 35 deltagere, som var stået tidligt op.
Undervejs i pinsevandringen var der morgenandagt i Nørre Løgum Kirke.
Turen sluttede ved Pilgrimsfontænen ved Løgumkloster Kirke med en smuk gudstjeneste i det fri for de ca. 50 deltagere.

Et par billeder!

Konfirmation

I år blev konfirmanderne fra Distriktsskolen konfirmeret fredag den 27. april  og fra Friskolen lørdag den 28. april.
Et par gode dage for Konfirmanderne, Forældre, familier og gæster.

Tillykke til Alle konfirmanderne fra Løgumkloster Kirke!

Et par billeder her!

 

Besøg fra Folkekirkens Nødhjælp - Karavane.

Tre unge frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp Karavanen rejser rundt i landet, til konfirmander og på Efterskoler. De fortæller i ord og billeder om Deres oplevelser fra besøg ude i verden i forskellige flygtningelejre.

De unge fortalte også om, hvordan man som ung i Danmark kan engagere sig i frivilligt nødhjælpsarbejde, herhjemme og ude i verden.

Karavanbesøget ledte derfor naturligt også frem til årets SOGNE-landsindsamling, som er søndag den 11. marts 2018.

Det blev en spændende og lærerig dag, for konfirmanderne!

Se et par billeder fra dagen her!

Besøg også:  www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/tag-del

Fastelavn 2018

En dejlig Fastelavnsdag i Løgumkloster Kirke. Som altid kom der er del udklædte børn, som gik med i optog, da gudstjenesten startede.

Efter gudstjenesten slog vi traditionen tro katten af tønden i glasgangen. Og selvfølgelig var der også fastelavnsboller.

Se billeder fra årets fastelavn her!

Konstituering og Referat af Menighedsrådsmøde


Konstituerende menighedsrådsmøde den 21. november 2017.
Afbud: Ingen

1.    Valg af formand
Britta Larsen blev valgt med 6 stemmer. En stemme var blank
2.    Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af kirkeværge
Finn Hartmann blev valgt til kirkeværge
4.    Valg af kasserer
Lone Muus blev valgt til kasserer
5.    Valg af kontaktperson
Lone Muus blev valgt til kontaktperson
6.    Valg af sekretær
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til sekretær
7.    Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt til bygningskyndig
8.    Valg af underskriftsberettiget
Britta Larsen og Lone Muus blev valgt til underskriftsberettiget

Menighedsrådsmøde den 21. november 2017 kl. 19.30

1.    Orientering fra formand
Der har været erfamøde for MR-formænd i provstiet.
2.    Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev godkendt.
Løgumkloster Menighedsråd godkender endeligt budget 2018, afleveret den 15. november 2017 kl. 17.27.
3.    Orientering fra kirkeværgen
Kirkeværgen orienterede om forbruget 2017 og om budgetterne vedrørende 2018 og 2019.
4.    Orientering fra sognepræsten
Der var god tilslutning til filmaftenen med filmen ”Frantz” den 14. november.
30. januar 2018 starter nyt hold af minikonfirmander.
I slutningen af november/begyndelsen af december kommer 20 – 30 asylanter for at se Løgumkloster Kirke og høre noget om kristendommen, dens tro, musik osv. Sognepræsten og pastor Birgitte Møldrup står for arrangementet.
Menighedsrådet låner i december de to nye tillæg ”Kirkesangbogen” og ”100 salmer”, så man kan danne sig et indtryk af dem med henblik på at beslutte, hvilken samling der senere kan anskaffes til kirken.
Der har været et vellykket RAMS-salmesangsstævne i Ribe Domkirke, hvor Løgumkloster Distriktsskole deltog.
Førstkommende klosteraften er den 26. februar 2018 med tidl. hospitalspræst Preben Kok.
5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Der var 22 personer til menighedsplejearrangement.
Der er 29 besøgsvenner i øjeblikket, men der er brug for flere.
Der er også behov for flere vågekoner
•    Klokkespillets bestyrelse
Kirkeværgen orienterede om, at der er kommet tilstandsrapport vedr. klokkespillet fra Fa. Rambøll.

6.    Fastlæggelse af kommende møder
Tirsdag den 5. december 2017
Tirsdag den 23. januar 2018
Tirsdag den 27. februar 2018
Tirsdag den 3. april 2018
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 18 Budgetlægning
Onsdag den 16. maj 2018
Onsdag den 13. juni 2018
Tirsdag den 21. august 2018
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.30 Sogneaften og orienteringsmøde vedr. valg
Tirsdag den 9. oktober 2018
Tirsdag den 13. november 2018

7.    Personaleudvalg
Der er fundet vikarer til varetagelse af kirkesangerens barselsorlov.
8.    Lukket punkt

9.    Evt.


Grundlovsmøde 2017

I år havde vi besøg af den forhenværende danske overborgmester i Flensborg, Simon Faber. Han gennemgik den danske Grundlovs historie med henvisninger til andre landes grundlove. Et spændende foredrag med oplysninger, som kunne få et smil frem på læben på de små 100 som var tilstede.
Klosterkoret medvirkede med udvalgte sange, og der var kaffebord og fællessange.
En helt igennem god dag med strålende solskin!
Et par billeder her!

Pinse vandring 2017

En meget meget smuk morgen, hvor 35 morgenfriske var stået tidligt op. Solen var der i sin storhed, og alle fik en rigtig god oplevelse med morgenvandring til Nørre Løgum Kirke, hvor der traditionen tro blev holdt morgenandagt.
Derefter gik turen til Løgumkloster Kirke, hvor der var en halvt hundrede til Pinsemorgen gudstjeneste i det fri.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21. maj 2018!

Se et par billeder her!

 

Se også Jydske Vestkystens stemningsfulde omtale på deres Facebook profil

 

Jubilæums koncert

450 gæster fik en uforglemmelig aften i Løgumkloster Kirke med sangeren Stig Rossen. Koncerten var en kulmination over flere aktiviteter der foregik i løbet af maj måned i anledning af jubilæet. Lions Løgumkloster oplyser endvidere, at et eventuel overskud fra koncerten, i lighed med alle andre aktiviteters overskud, efterfølgende vil blive brugt til velgørende formål i lokalområdet.
Et par billeder!

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Tønder Kulturuge med temaet lys

Hele ugen vil Løgumkloster kirke være oplyst af et spændende lys-scenarie sponsoreret af ERCO Lighting. Dette firma har stået for hele lyssætningen i forbindelse med Løgumkloster kirkes renovering. Opsætningen af dette lysscenarie sponsoreres af El-centrum og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.
Efter koncerten den 1. oktober var der på alle stier fakkeloptog lavet af efterskoleelever fra SINE og unge spejdere fra byen. De bliver efter dette optog inviteret ind i kirken til en spændende orgelkoncert for unge.
Se billeder fra åbningskoncerten og lys på kirken her!

Festgudstjeneste og start på Festugen

Festugen startede med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl. 11.00 med biskop Elof Westergaard og sognepræst Sten Haarløv.

Billeder fra dagen!

Efter festgudstjenesten var der middag på Refugiet med takke taler til alle og især fondene; A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
Dagen sluttede i kirken med uddrag af Hamlet med orgelmusik, ballet og recitation.

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Aftensang i Løgumkloster Kirke

Tidspunktet for aftensangen på hverdagene er efter ønske ændret pr. 1. september til kl. 17. 30.

Læs mere her!

Auktion over kirkebænkene

Advokat og Auktionarius Erik Dreyer solgte bænkene fra Løgumkloster Kirke på ca. 40 minutter. Inden han svingede hammeren, gjorde han det klart, at der ikke var nogen reklamationsret.
Højeste bud var kr. 1.700 og laveste kr. 400. Samlet er der blevet solgt bænke på auktionen og på Louritz.com for kr. 31.250.
Vi er tilfredse og ikke mindst glade for, at alle bænkene har fundet nye ejere og håber, at køberne får glæde af dem.
Man kan lave med dem lige, hvad man har lyst til - kun fantasien sætter grænser.
JydskeVestkysten skrev i søndagsudgaven, "Bænkene gik som varmt brød".

Tak til Familien Thams, Ellum for husly.

Et par billeder fra dagen taget af Flemming Andersen, Løgumkloster og Povl Søndergaard

Skulle man stå og mangle en lampe fra Løgumkloster Kirke, så kan der bydes på lauritz.com. Følg de to link: Lamper Lamper

 

Betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”

Menighedsrådet har afgivet høringssvar af betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”
Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Læs høringssvaret her.

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!