Løgumkloster Kirke og Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Konstituerende menighedsrådsmøde den 22. november 2016 kl. 19.30
Afbud: Ingen
1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
De to nye medlemmers valgbarhed blev godkendt

3.    Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
Erklæringen blev underskrevet

4.    Valg af formand
Britta Larsen blev valgt med 5 stemmer og Elsemarie fik 2 stemmer

5.    Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 5 stemmer og Lone Duus fik 2 stemmer

6.    Valg af kirkeværge
Finn Hartmann blev valgt til kirkeværge

7.    Valg af kasserer
Lone Muus blev valgt til kasserer

8.    Valg af sekretær
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til sekretær

9.    Valg af kontaktperson
Lone Muus blev valgt til kontaktperson

10.     Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt til bygningskyndig

11.     Valg af underskriftsberettiget
Britta Larsen og Lone Muus blev valgt til underskriftsberettiget

12.     Valg af stående udvalg
Svend Rasmussen, Britta Larsen og Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til det stående udvalg

13.     Valg af valgbestyrelse
Svend Rasmussen, Lone Duus og Finn Hartmann blev valgt til valgbestyrelsen

14.     Valg af formand for valgbestyrelsen
 Svend Rasmussen blev valgt til formand for valgbestyrelsen

15.     Fastlæggelse af kommende møder
Mandag d. 12. 12. 2016
Tirsdag d. 24. 1. 2017
Tirsdag d. 21. 2. 2017
Tirsdag d. 21. 3. 2017
Tirsdag d. 25. 4. 2017
Tirsdag d. 16. 5. 2017
Tirsdag d. 20. 6. 2017
Tirsdag d. 22. 8. 2017
Tirsdag d. 12. 9. 2017
Tirsdag d. 24. 10. 2017
Tirsdag d. 21. 11. 2017

16.     Evt.

1.    Lys på kirken
Der arbejdes fremadrettet på at etablere udvendig belysning af kirken.

2.    Personaleudvalg

3.    Lukket punkt

4.    Evt.

 

Menighedsrådsmøde den 23. februar 2016 kl. 19
Afbud: Lone Muus
1.    Orientering fra formand
Kirkestatistik 2015 blev gennemgået, den var meget positiv. Statistikken ligger på kirkens hjemmeside.
Der er modtaget et brev vedr. ønske om elevator til dormitoriet. Menighedsrådet arbejder på opgaven, det tages op til konsulentrunden i efteråret 2016.

2.    Orientering fra kasserer
Intet

3.    Orientering fra kirkeværge
Kirkegårdsvedtægten er blevet revideret efter de faktiske forhold og videresendes til godkendelse i provstiet.

4.    Orientering fra sognepræst
Der har været afholdt en velbesøgt dansk-tysk præstegårdsaften i den danske præstegård. D. 12. april er der en tilsvarende aften i den tyske præstegård. D. 2. februar blev der afholdt tumlingegudstjeneste med efterfølgende spisning, godt 60 børn og voksne deltog.

5.    Fotografier fra Løgumkloster kirke, henvendelse Jens Kr. Krarup
Menighedsrådet har godkendt, at en samling (170 stk.) af gamle fotografier, som bl.a. stammer fra kirkens restaurering i perioden 1913 - 1932, overdrages til Nationalmuseet
Lokalhistorisk Arkiv vil kontakte Jens Kr. Krarup med henblik på en affotografering til arkivet.
 
6.    Deltagelse generalforsamling cisternettet
Menighedsrådet sender to repræsentanter til generalforsamlingen i Bronnbach, Sydtyskland, i cisternettet og European Charter 2016.

7.    Sognets Luthertur, turledere
Turledere på Lutherturen i maj vil være Eberhard Harbsmeier og Sten Haarløv. Der er stadig enkelte ledige pladser.

8.    Kirken
•    Sydøstre sidekapel
•    Nummertavle
Detaljer i kirkerummets udsmykning og indretning tages op til næste møde.

9.    Orientering fra udvalg
Diakoniudvalg
Der holdes helligtrekongersfest d. 7. og 8. januar 2017.
Der bliver en aften sammen med flygtninge i Løgumkloster med temaet ”Smag på verdenskøkkenet” i konfirmandstuen 28. april.
             Børn og unge-udvalg
    Børnehjørnet skal introduceres for børnefamilier.
    Menighedsrådet vil gerne støtte adventsgruppen igen til næste advent.
    Der vil fremadrettet blive afholdt fire tumlingegudstjenester om året.
Personaleudvalg
Maj-Britt Uhd Nielsen er blevet ansat som kirkesanger pr. 1. april 2016.

10.    Lukket punkt

11.    Evt.
Elsemarie Dam-Jensen

 

Menighedsrådsmøde den 26. januar 2016 kl. 19.00
Afbud: Lone Muus
1.    Orientering fra formand
Signe von Oettingen kommer til menighedsrådsmødet i marts.
Menighedsrådet søger sammen med Museet Holmen om at få et brunt orienteringsskilt om Løgumkloster Kirke ved motorvejen (E 45).
Fremadrettet skal teksterne til De ni Læsninger altid stå på dansk i teksthæftet, hvis teksten bliver læst på et fremmedsprog.
I forbindelse med kirkekaffen d. 6. marts tages der afsked med kirkesanger Else Nielsen.

2.    Orientering fra kasserer og regnskabsfører
•    Kvartalsrapport ved regnskabsfører Trine Ellemann
Kvartalsrapport udskydes til næste møde.
Der sendes rykkere ud i forbindelse med restancer for vedligehold af gravsteder.
•    Provstiets behandling af regnskab 2014
Menighedsrådet har taget provstiets behandling af regnskab 2014 til efterretning.

3.    Orientering fra kirkeværge
Der er givet godkendelse og bevilget penge til renovering af offerlag over hvælvingerne.
Udtynding af træer på kirkegården er godkendt af provstiet.
Talerpulten er stabiliseret.

4.    Orientering fra sognepræst
Der har været en konfirmandaktion fredag d. 23. januar med konfirmander fra Abild, Hostrup, Ø. Højst og Løgumkloster i samarbejde med Danmission med besøg af en kristen kvinde fra Cambodia. 60 konfirmander deltog.
Babysalmesang og 17 minikonfirmander starter d. 27. januar.
Der er tumlingegudstjeneste d. 2. februar kl. 17.
Der er fastelavnsgudstjeneste d. 7. februar kl. 10
Der er konfirmand-forældreaften for Løgumkloster Distriktsskole og Løgumkloster Friskole d. 3. marts kl. 19.

5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der er planlagt Lindevangsarrangement d. 19. maj.
Der skal holdes et arrangement før sommerferien om sorggrupper.
Der mangler besøgsvenner.
Der er kirkefrokoster d. 10. april og d. 9. oktober. Pris 35,- kr.
I foråret vil sognepræsten tage kontakt til flygtninge bosat i Løgumkloster med henblik på et fællesarrangement.

•    Børn- og unge-udvalg:
Renate Osterholz er trådt ind i udvalget.

•    Pr-udvalg:
Orientering.

6.    Lys i bænke
Indtil der findes en løsning omkring lysestagerne, bruges de ikke til gudstjenester. Ved kirkelige handlinger kan de elektriske lys bruges, hvis man ønsker det.

7.    Personaleudvalg
•    Kirkesangerstilling
Kirkesangerstillingen er genopslået.

8.     Lukket punkt

9.     Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Menighedsrådsmøde den 8. december 2015 kl. 19.00

Afbud: Paul Anton Martinussen, Poul Skjølstrup
1.    
Orientering fra formand
Minikonferencen d. 19. 11.med temaet ”Få mere kirke for pengene” var spændende. Det blev besluttet, at dette tema kan tages op på det kommende medarbejdermøde.
Der skal strammes op omkring kirkens politik vedr. fotografering i forbindelse med kirkelige handlinger.
Refugiet har fået lov til at arrangere rundvisninger i kirke og kloster hver tirsdag i juni, juli og august kl. 10.30, hvis der ikke er kirkelige handlinger.
Der er kommet godkendelseserklæring vedr. det nye orgel fra orgelkonsulent Torben Krebs med bemærkningen ”tillykke med et bemærkelsesværdigt resultat, som vidner om håndværk i verdensklasse og en sublim intonationskunst!”.
Signe von Öttingen, Ribe Domkirke og Seem Kirke, er koordinator i forbindelse med reformationsarrangementer i Ribe Stift. Hun bliver bedt om at orientere om dem på et kommende menighedsrådsmøde.
Gudstjenesteudvalget kommer med et udkast til orienteringsfolder til dåbsgæster.
Der har været afholdt et præsentationsarrangement med ”Spiregruppen”, hvor 60 børn og voksne deltog.
2.    
Orientering fra kasserer
Telefonpenge til menighedsrådsformanden kr. 2.500,-.
3.    
Orientering fra kirkeværge.
4.    
Orientering fra sognepræst
RAMS-arrangementet i Ribe Domkirke for skolebørn fra Ribe Stift gik fint.
4. søndag i advent kl. 10 er der de ni læsninger sammen med den tyske menighed.
Der er udarbejdet folder om sognerejsen til Lutherbyerne maj 2016. Den ligger i kirken.
5.  
Vedtægt for kontaktperson.
Vedtægterne blev tilrettet.
6.  
Valgudvalg.
Reimer Post indgår i valgudvalget.
7.    
Gennemgang af øvrige udvalg.
Øvrige udvalg blev tilrettet.
8.    
Orientering fra udvalg.
•    Diakoniudvalg
Der er udsendt invitationer til Helligtrekongersfesten.
•    Børn- og ungeudvalg    
Der er etableret en adventsgruppe, som mødes de tre adventslørdage.
•    Gudstjenesteudvalget
Der er planlagt tumlingegudstjeneste med spisning for alle børnefamilier d. 2. 2. 2016 kl. 17.00.
9.    
Personaleudvalg.
Kirkesanger Else Nielsen går på pension pr. 1. marts 2016. Stillingen opslås hurtigst muligt.
10.    
Lukket punkt.
11.    
Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Konstituerende menighedsrådsmøde den 18. november 2015 kl. 19.00
Afbud: Ingen

1. Valg af formand
Britta Larsen - valgt med 7 stemmer

2. Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen – valgt med 7 stemmer

3. Valg af enkeltmandsposter ifølge menighedsrådsloven
• Kirkeværge: Poul Anton Martinussen
• Kasserer: Lone Muus
• Kontaktperson: Lone Muus
• Sekretær: Elsemarie Dam-Jensen
• Bygningskyndig: Anker Ravn Knudsen
• Underskriftsberettiget: Britta Larsen og Lone Muus

 

Menighedsrådsmøde d. 18. november 2015 kl. 19.30
Afbud: Ingen

1. Orientering fra formand
Augustinusfonden har været på besøg.
Kirkeministeriets orgelkonsulent Torben Krebs har godkendt det nye orgel.
Fremvisningen for menighedsrådsmedlemmer fra Tønder Provsti d. 9. 11. var godt besøgt, 69 personer fra 20 menighedsråd deltog, og der var glæde over resultatet.
D. 13. 9. 2016 bliver der landsdækkende orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2016.

2. Orientering fra kasserer
• Fra 1. 11. 2015 er menighedsrådet overgået til fælles regnskabskontor
• Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014
Revisionsprotokollatet er underskrevet og afleveret til provstiet d. 29. 10. 2015
• Budget 2016
Budgettet er afleveret d. 13. 11. 2015 kl. 11.29 til økonomiportalen.
To underskrevne redigerede årsbudgetter 2016 er afleveret
• Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten blev gennemgået.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er kommet pristalsregulering (0,5 %) mht. priser på kirkegården.
Provstiet har bevilget kr. 90.000,- af 5 %-midlerne til reparation af offerlag.
Rapport fra provstesyn er sendt ud.
Der er stadig mangler i forb.m. det nye interiør.

4. Orientering fra sognepræst
Luther-læsekredsen er kommet godt i gang.
D. 3. 12. bliver der julegudstjeneste for Klosterparken og Lindevang i kirken.

5. Orientering fra udvalg
• Udstillingsudvalg
Referat fra udvalget var udsendt
• Diakoniudvalg
Referat fra udvalget var udsendt
Der er stormøde for frivillige sociale foreninger d. 25. 11. i Tønder.
Der er Helligtrekongersarrangementer på Refugiet d. 9. og 10. januar 2016.

6. Personaleudvalg
• Kommissorium omkring personaleudvalg
Kommissoriet blev godkendt med den tilføjelse, at menighedsrådet fra gang til gang beslutter, hvem der skal sidde i ansættelsesudvalget, når stillinger skal besættes.
• Kirketjener 2
Birgit Grønbek og Renate Ostenholz vil i det kommende år dele arbejdet som 2. kirketjener.

7. Lukket punkt

8. Menighedsrådsmøder 2015/16
2015 kl. 19 i kirken:
8. 12.

2016 kl. 19 i konfirmandstuen:
26. 1.
23. 2.
17. 3.
19. 4.
3. 5. Budgetmøde
31. 5.
16. 6.
24. 8.
13. 9. Sogneaften (orienterings- og opstillingsmøde)
21. 9.
11. 10.
8. 11.

9. Evt.

Elemarie Dam-Jensen

 

Referat af Menighedsrådsmøde
torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.00
Afbud: Ingen
1.    Godkendelse af skrivelse fra 1. suppleant til Løgumkloster menighedsråd
Godkendt
2.    Afgørelse af spørgsmål om 2. suppleants valgbarhed og underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
2. suppleanten blev godkendt som valgbar
3.    Orientering fra formand
Alle menighedsråd i Tønder Provsti er inviteret til fremvisning af Løgumkloster kirke d. 9.11. kl.19. Poul Skjølstrup giver en minikoncert og Jørgen Overby orienterer om renoveringen.
Formanden anbefalede at læse den såkaldte KORA-rapport (rapport vedr. ”Menighedsråd på jeres måde”).
Landemoden d. 1. 10. var et rigtig godt møde.

4.    Orientering fra kasserer
Budget 2016 fremsendes som vedtaget på menighedsrådsmødet.

5.    Orientering fra kirkeværge
Der er kommet brev fra Nationalmuseet vedr. offer-(puds-)laget over hvælvingerne, det ser ikke ud til at være så omfattende som først antaget.
Laget skal gennemgås sammen med murer og arkitekt. Der skal søges om et fast tilbud fra mureren og søges om penge fra 5%-midlerne.
Der er provstesyn d. 20. 10. kl. 8.30.
Handicap-P-plads anlægges vest for porten nord for P-pladsen vest for kirken.

6.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der er inviteret til temadag for besøgsvenner og andre interesserede d. 26. 10. kl. 9-15 i Skærbæk.

7.    Evt. optagelse af Løgumkloster Kirke i ”Europäische Route der Backsteingotik”
Menighedsrådet tilslutter sig projektet.

8.    Løgumkloster kirkes renovering
Notat/opfølgning af 8. september blev gennemgået, der bliver fulgt op på punkterne i 2016/17.
Lysestager er sat i bero indtil videre.
Renoveringens økonomi er endnu ikke helt afsluttet.

9.    Personaleudvalg
Intet nyt.
10. Lukket punkt
11. Overgang til fælles regnskabskontor
       Menighedsrådet besluttede, at kassereren sammen med Trine Ellemann
       afklarer, hvornår Løgumkloster menighedsråd kan overgå til det fælles
       regnskabskontor.

12. Orientering fra sognepræsten
       Der er planlagt en foredragsrække vedr. Luther og reformationen som optakt
       til sognerejsen d. 23. – 28. maj 2016.
       Se nærmere i kirkebladet og på hjemmesiden.
13. Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

Referat af Menighedsrådsmøde
tirsdag den 8. september 2015 kl. 20.00 i konfirmandstuen

Afbud: Anne Brodersen, Poul Skjølstrup, sognepræsten
1.    Ansøgning om udtrædelse af menighedsråd
Anne Brodersen har søgt om at træde ud af menighedsrådet af helbredsmæssige årsager. Ansøgningen blev godkendt. Der er taget kontakt til 1. suppleanten.
Lone Muus har overtaget kontaktpersonfunktionen understøttet af personaleudvalget.

2.    Orientering fra formanden:
Fire medarbejdere fra kirkegården tager med på ”Kirkens Forum Fagmessen” i Fredericia d. 25. eller 26. 9.
1. 10. er der landemode i Ribe.
           4. 10. er der høstgudstjeneste og kirkefrokost
7. 10. er der sognemøde i Løgumkloster Forsamlingshus.
9. 11. er alle Tønder Provstis menighedsråd inviteret til at se Løgumkloster Kirke.
3.    Orientering fra kasserer
Intet nyt.

4.    Orientering fra kirkeværge
2. 9. var Nationalmuseets konsulent Ida Haslund på besøg for at se på hvælvingernes offerlag. Rapport følger.

5.    Orientering fra sognepræsten
Intet nyt.

6.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Alle besøgsvenner og vågekoner er inviteret til at være med til Diakonimesse i Esbjerg d. 19. 9.
•    Børn og unge-udvalget:
Der arbejdes videre med ideerne mht. at lave et børnehjørne i kirken.
•    Gudstjenesteudvalget:
Sognepræsten udarbejder en ”spiseseddel” for højmessen til brug for dåbsgæster og andre gæster

7.    Personaleudvalg
Der er udarbejdet stillingsopslag vedr. 2. kirketjener. Ansættelse forventes pr. 1. 11. 2015.

8.    Lukket punkt

9.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde
tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen


Afbud: ingen
1.    Orientering fra formanden:
Der er kommet afslag fra SydEnergis vækstpulje til køb af flygel.
Der afholdes et møde i provstiet vedr. gravminderegistrering den 21. oktober kl. 17 i Agerskov. Man mødes på kirkegården.
Menighedsrådet er inviteret til indvielse af den nye dansk-tyske salmebog den 27. 9. kl. 14 i St. Marien-Kirche, Flensborg.
Der er budgetsamråd den 9. september kl. 19 i Agerskov.

2.    Orientering fra kasserer
Halvårsrapporten gennemgået og godkendt.

3.    Orientering fra kirkeværge:
Kirkens indgangsparti er nu officielt godkendt af Ribe Stift (sag.nr.: 08/1265, løbenr.: 73557/15).
Vedligeholdelseshandlingsplan for præstegården er godkendt af Kulturstyrelsen.
2. 9. kommer Ida Haslund fra Nationalmuseet for at syne offerlaget over kirkens hvælv.

4.    Orientering fra sognepræsten:
Babysalmesang begynder 16. 9.
Konfirmander fra Friskolen begynder den 4. 9. kl. 13.30.
Konfirmander fra Distriktsskolen begynder den 18. 9. kl. 8.15.
Som noget nyt er børnehaverne inviteret til høstgudstjeneste fredag
den 2. 10. kl. 10.
Den 7. 10. kl. 19.30 er der sogneaften i Løgumkloster Forsamlingshus.
Den 17. 11. kl. 19.30 begynder en studiekreds om Luther i konfirmandstuen.
Grundlovstaleren 2016 er allerede på plads, det bliver Connie Hedegaard.
Sognepræsten orienterede om sangkraftcentrene, som er et forsøg på at koordinere lokale sanginitiativer.
Der blev desuden orienteret om Folkekirkens asylsamarbejde.

5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der mangler besøgsvenner, hvis man er interesseret, kan man henvende sig til Kirsten Christensen.
Der er indkaldt til Stiftsdag den 19. september om kirkeligt-socialt arbejde. Det undersøges, om nogle af de frivillige fra Løgumkloster kan deltage
•    Børn og unge-udvalget:
Vedr. RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift) ): Udvalget vil tage kontakt til nogle af skolerne for at reklamere for materialerne og initiativerne. Sognepræsten foreslog, at vi appellerer til provstiet om at gøre som i Varde Provsti, hvor de har ansat en lærer i en halvtidsstilling til at arbejde for RAMS.
Der arbejdes videre med ideerne mht. at lave et børnehjørne i kirken og om ideerne med at lave ”tumlingegudstjenester” for børn og forældre fx en gang om måneden i forb.m. aftensangen og med efterfølgende spisning.

6.    Menighedsrådets oplæg i forbindelse med evaluering af aftensang
Mødet vedr. evaluering af aftensang bliver onsdag den 9. 9. kl. 16.00.
Højskolen inviteres til mødet.

7.    Personaleudvalg
Udvalget er gået i gang med arbejdet vedr. udarbejdelse af nye stillingsbeskrivelser på baggrund af oplæg fra medarbejderne.

8.     Lukket punkt

9.    Evt.
Der vil blive etableret en handicapparkeringsplads ved hovedindgangen til kirkegården.

 

Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 3. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Afbud: ingen
1.    Orientering fra formanden:
Referat fra møde 28. maj 2014 vedr. aftensang sendes rundt snarest. Der skal afholdes nyt møde sammen med bønneholderne/institutionerne, så det kan blive afklaret, hvordan aftensangen fremadrettet skal foregå.
Der var almindelig enighed i MR om, at kl. 17.30 er et godt tidspunkt for aftensangen.
Der vil engang til efteråret blive indbudt til en aften for alle menighedsrådsmedlemmer i Tønder Provsti, hvor den nyrenoverede kirke vil blive præsenteret.

2.    Orientering fra kasserer
Budgettet er godkendt til indsendelse til Tønder Provsti.

3.    Orientering fra kirkeværge
Skotrenderne er næsten færdige. Der er tale om en nødreparation. Taget over glasgangen bør udskiftes. Det tages op på provstesyn 2015. De øvrige opgaver, bortset fra offerlaget, er udført. Mht. reparation af offerlaget afventer vi udspil fra Nationalmuseet.

4.    Orientering fra sognepræsten
Ny dansk/tysk salmebog
En salmebog med salmer på dansk og tysk svarende til ”Salmer på dansk og tysk” kommer i en ny udgave med 285 salmer. Også flere af de tyske kernesalmer er her blevet oversat til dansk. Salmebogen er især blevet udarbejdet af danske præster i Sydslesvig, men kan selvfølgelig også bruges nord for grænsen. Numrene for de danske salmer i den nye salmebog vil svare til numrene i Den danske Salmebog. Bogen kommer også til at indeholde ritualerne fra de danske og tyske gudstjenester. Den lanceres d. 27. 9. 2015 i St. Marie Kirke i Flensborg, det bliver en kirkehistorisk begivenhed i grænselandet.
Sognepræsten foreslår, at der indkøbes 50 salmebøger nu, hvor der er tilbud på den. Det blev godkendt af MR.
Luther-tur
Der bliver arrangeret en bustur til Luther-steder i Tyskland d. 23. 5. – 28. 5. 2016. Prisen bliver kr. 5-6.000,- pr. person med halvpension.
Eberhard Harbsmeier har tilbudt at holde nogle foredragsaftener om reformationstidens store skikkelser i vinteren 2015/2016.

Udstillinger
I september 2017 bliver der en udstilling i Løgumkloster om præstegårdenes kulturhistorie i Tyskland efter Reformationen. Udstillingen kommer fra Berlin, men den vil her blive suppleret med en dansk pendant.
I oktober 2017 kommer der en udstilling om ”Luther og jøderne” i Løgumkloster.
Begge udstillinger bliver koordineret i et samarbejde med Ribe Stift.

Klosteraftener 2015/16
16. 9. Tenna Rejnholt Kristensen: Kloster og kirke i Løgumkloster. Historien set gennem arkæologens briller
19.11. Brian McGuire: Cistercienserliv og spiritualitet Løgumkloster i europæisk perspektiv
20. 1. Lisbeth Smedegaard: Huset med de mange boliger – et billedforedrag
om nyere dansk kirkekunst
6. 4. Benny Grey Schuster: Kan Gud ikke lide jernbeton?

Filmaftener
Der var enighed om, at MR´s filmønske er filmen ”I dine hænder” (om aktiv dødshjælp). Den vil blive vist d. 28. 10 2015 kl. 19.30.

5.    Orientering fra udvalg
•    Det stående udvalg:
Vi skal fremadrettet inddrage kirkegårdskonsulenten i forbindelse med en diskussion af, hvordan kirkegården skal se ud i fremtiden.
Der skal udskiftes et par træer, og efeuen ved hovedindgangen skal beskæres.
•    Musikudvalg:
Programmet for festugen blev gennemgået.
Organisterne har undervist i musik på Løgumkloster Distriktsskole, det har været et meget fint forløb.
Planen over koncerter 2015 blev godkendt.
•    Diakoniudvalg:
Der var stor opbakning til festen for besøgsvenner, værter og beboere på Lindevang d. 21. maj.
Der er kommet nye besøgsvenner, men der mangler flere endnu.

6.    Valgudvalg
Carsten Tygesen trådte ind i valgudvalget i stedet for Peter Langberg.

7.    Pris ved guidning i Løgumkloster Kirke
Priser for guidning godkendt jvf. referat af 6. 5. 2015.

8.    Genindvielse/festgudstjeneste d. 14. juni
Orientering.

9.    Personaleudvalg
Arbejdet med udarbejdelse af stillingsbeskrivelser er påbegyndt.

10.     Renoveringsprojekt
Lyseholdere i bænke venter til efter indvielsen.
Sag.nr.:08/1265, løbenr.: 56348/15 af 20. 5. 2015 Vedr. indgangsparti – dødedøren: lovliggørelse.
Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse 20. 8. 2014: Intet af interesse.

11.    Evt.
Intet

12.     Lukket punkt

Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 6. maj 2015, kl. 19.00 i konfirmandstuen

Afbud: Sognepræsten, medarbejderrepræsentanten
1.    Kandidaten blev fundet valgbar
2.    Erklæring underskrevet
3.    Orientering fra formanden:
Problemerne med salmebogsreolen og hjulene under talerpulten løses af arkitekten. De enkelte hylder i salmebogsreolerne skal justeres. Der arbejdes fortsat med finjustering af lydanlægget.
Der er givet afslag på ansøgningen om midler til køb af flygel fra Sparekassen Løgumklosters Fond.
Jytte Lysgaards udstilling i Klostersalen fortsætter til 10. august 2015.
4.    Orientering fra kasserer
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt
5.    Orientering fra kirkeværge
Arkitekten og kirkeværgen har gennemgået de synsudsatte opgaver. Vestgavlens fuger, offerlag (cementlag over hvælvingerne) og skotrende i glasgangen skal repareres, og taget skal understryges. Pengene er blevet bevilget fra provstiet (af 5 %-midlerne).
Kulturstyrelsen har foreslået, at der udformes en handlingsplan i forhold til præstegården, fordi den er en fredet bygning. Planen er nu blevet formuleret af Jørgen Overbys Tegnestue. Den kan bruges fremadrettet i forbindelse med kommende vedligehold. Handlingsplanen skal godkendes af Kulturstyrelsen, derefter sendes den til provstiet.
6.    Orientering fra sognepræsten
Udgår.
7.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der har været møde for besøgsvennerne d. 5. 5.  Der er kommet to nye besøgsvenner. 21. 5. er der forårstræf på Lindevang.
•    Børn og unge:
Der har været generalforsamling i RAMS (Ribe Amts Musik og skoletjeneste)
•    PR-udvalg
Næste nr. af kirkebladet kommer især til at handle om begivenhederne i forbindelse med genindvielsen af kirken. Desuden om 1. verdenskrig samt portræt af menighedsrådsmedlem.
•    Genindvielsesudvalg
Indbydelser til 14. juni er sendt ud.
8.    Konklusion omkring turisme/guide – Løgumkloster Kirke
Kirketjeneren har det overordnede ansvar for aftaler vedr. guidede ture i kirken, så besøgene kan koordineres med tjenester, orgeløvning og andre arrangementer.
Guideforeningen bedes give besked om deres guidninger, også af hensyn til de grupper der skal vises rundt.
Guiderne må ikke bruge megafoner. Headset/mikrofon kan lånes i kirken. Af respekt for kirkerummet må guiderne ikke optræde i munkekutter, når de guider.
Honorarer afregnes direkte mellem gruppe og guide, kirken udbetaler ikke penge til guider.
9.    Klosterforum
Klosterforums fremtid drøftet. Der afholdes et møde i juni.
10.    Personaleudvalg
Der blev orienteret om det kommende arbejde med udarbejdelsen af stillingsbeskrivelser.
11.    Lukket punkt
12.    Evt.
Intet
ElseMarie Dam-Jensen

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 8. april 2015, Kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Afbud: Peter Langberg.
Kirkeværgen deltog i mødet

1. Ansøgning om udtrædelse af menighedsråd- Peter Langberg
Ansøgningen er godkendt. Formanden tager kontakt til 1. suppleanten på den tværkirkelige liste. Som følge af Peter Langbergs udtræden af menighedsrådet blev Elsemarie Dam-Jensen valgt som sekretær.
Svend Rasmussen fungerer som menighedsrådets repræsentant i klokkespillets bestyrelse indtil videre.

2. Orientering fra formanden
Der var enighed om, at det var en festlig genåbning. Jens Rosendal har sendt takkebrev efter åbningen.
Y´s Mens-klubben har skænket en opvaskemaskine til køkkenet ved konfirmandstuen.

3. Orientering fra kasserer – kvartalsrapport
Kvartalsrapporten er udsat til næste møde.

4. Orientering fra kirkeværge
Stormskaden på ringmuren er blevet endeligt udbedret. Forsikringen betaler.
Kirkegårdslederen bliver meldt ind i foreningen Kirkegårdskultur.
Der blev udleveret en liste over synsudsatte opgaver og enkelte nye opgaver. Der søges 5 %-midler.

5. Orientering fra sognepræst
Præstegårdsaftener, festgudstjenester og besøg af Kingokoret har alt sammen været stjernestunder. Y´s Mens-medlemmerne har været en stor hjælp.
Den nye brochure om kirken er kommet på dansk. Engelske og tyske udgaver er under udarbejdelse.
Menighedsrådet foreslår, at præstegårdsaftenerne fordeles med én hhv. forår og efterår.

6. Orientering fra udvalg
• Diakoniudvalg
Forårstræf på Lindevang d. 21. maj for besøgsvenner og værter i menighedsplejen
• Udstillingsudvalg
Orientering. Referat udleveret
• Genindvielsesudvalg
Orientering

7. Fastsættelse af politik omkring levende lys i bænke
Politikken blev fastlagt.

8. Oplæg fra menighedsrådet omkring turisme/guidning i Løgumkloster kirke
Menighedsrådet udarbejder retningslinjer mht. guidning og turistbesøg i kirken.

9. Personaleudvalg
Punktet udsat.

10. Lukket punkt
Intet.


Referat af Menighedsrådsmøde, mandag 9. marts 2015
Kl.19.00 i konfirmandstuen

Afbud: Medarbejderrepræsentanten.
Kirkeværgen deltog i mødet

1. Orientering fra formanden
Der afholdes kirkefrokost d. 26. 4. Prisen er kr. 35,- excl. drikkevarer.
Løgumkloster menighedsråd er vært ved næste formands-ERFA-møde.
Man ønsker først at benytte efterårets konsulentrunde.
Menighedsrådet sender en repræsentant til det kommende RAMS-repræsentantskabsmøde.

2. Orientering fra kasserer
Udkast til årsregnskab for 2014 er forelagt og gennemgået. Tages op til endelig behandling på næste møde.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er ansat en praktikant på kirkegården.
Tidsplanen for renoveringsarbejderne i kirken forløber planmæssigt.

4. Orientering fra sognepræst
Minikonfirmander er godt i gang.
Forberedelse af ”Kingokorets” besøg.
Godkendelse af folder ”Velkommen til Løgumkloster Kirke”.

5. Orientering fra udvalg
Intet.

6. Nedsættelse af personaleudvalg
Personaleudvalg nedsat. Flg. personer er valgt:
Kontaktperson (er formand for udvalget)
MR-formand
MR-næstformand
Kasserer
Fremover indgår der et fastpunkt på menighedsrådets dagsorden: ”Orientering fra personaleudvalg”.

7. Kirkens renoveringsprojekt
(sag nr.:08/1265; løbenr.: 22119/15; sagsbeh.:KFJ)
Nationalmuseet og stiftet lader det være op til menighedsrådet om dele af facaden (orgelfacaden) skal gemmes.
Kirsten Christensen ønsker en anden udformning af løse nummertavler på staffeli. Nummertavlerne er godkendt.
Talepulten er godkendt.
Mikrofonstativ til kirkesanger godkendt.
Menighedsrådet har besluttet at takke nej til modtagelsen af en kopi af en due, med henvisning til kirkens konservators udtalelse.
Aftensang i kirken genoptages, når kirkerummet er klar til det.

8. Genåbning af kirken palmesøndag d. 29. marts
Orientering om planerne for genåbningen

9. Lukket punkt
Intet.

10. Evt.
Intet.

Underskrevet:

Anne Brodersen, Kirsten Christensen, Elsemarie Dam-Jensen, Sten Haarløv, Britta Larsen, Lone Muus, Svend Rasmussen, Peter Langberg.

5. februar 2015
Nyt fra Løgumkloloster Menighedsråd.

Menighedsrådet har afholdt ordinært møde den 5. februar.
Første punkt på dagsordenen var en orientering fra Ribe Stifts HR- konsulent, om hvorledes man griber arbejdet an vedr. opmåling af de ansattes stillinger. Hensigten er at klarlægge om de ansattes  normeringer svarer til det service niveau, som menighedsrådet ønsker sig ved Løgumkloster kirke.  I den forbindelse blev det besluttet ved næste møde at nedsætte et personaleudvalg, som skal forestå dette arbejde, men primært være sparringspartner for kontaktpersonen.
Formanden kunne oplyse at kirkegårdslederen nu er kommet på GIAS, som er et system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravsteder. Endvidere oplystes det at Løgumkloster kirkes bidrag til Kulturugen vil være en koncert den 3. november, med Haderslev Domkirkes drengekor.
Sognepræstens orientering omfattede bl.a. flg. Punkter:
Babysalmesangen som er kommet rigtig godt i gang.
Planlægningen af en højmesse d. 9. august med særlig hensyn til hørehæmmede. Gudstjenesten er arrangeret i forbindelse med et kursus på Refugiet.
Der afholdes en gudstjeneste i kirken den 6. september for døvemenigheden i Syddanmark. Klosteraftenudvalget undersøger muligheden for at opnå tilskud fra Folkeuniversitetet til arrangementerne. Planlægningen af arrangementerne for 2015-2016 er i fuld gang, og der kan forventes spændende foredragsaftener.
Genindvielsesudvalget arbejder med udarbejdelsen en ”introfolder” om kirken. Folderen skal være klar til indvielsen. Program for indvielsesfestlighederne blev forelagt og godkendt.
Menighedsrådets samarbejder med ”Den gamle biograf”, og i den forbindelse er det besluttet at yde et tilskud til Biografen på 6.000 kr. årligt, fra budget 2016 at regne, mod at menighedsrådet / sognepræsten kan benytte lokalet i forbindelse med 6 arrangementer. - Sognepræsten er kontaktperson, og forslag til bl.a. film og andre arrangementer drøftes i Klosteraften-udvalget og i B&U-udvalget i samarbejde.
Vedr. Kirkens renovering undersøges det i øjeblikket hvilke krav der vil blive stillet fra myndighedernes side, omkring den gamle orgelfacades videre skæbne. Der er ikke, i forbindelse med godkendelsen af den nye facade, blevet oplyst om den gamle facade skal deponeres, eller om den vil kunne sælges eller destrueres, hvorfor der er behov for en afklaring.
Menighedsrådet har besluttet at altertavlen - som oprindelig er fra Jerne kirke – men som har haft sin plads i Løgumkloster Kirke i næsten 100 år, skal forblive i Løgumkloster kirke. Der har været rejst forslag om at erstatte den med et enkelt krucifiks på alterbordet - helt i Cistercienser ånd - men forslaget vandt ikke flertal i menighedsrådet, til trods for den fine intention.
Komplet referat kan læses på kirkens hjemmeside  www.loegumkloster-kirke.dk
Referat: Peter Langberg

6. januar 2015 

Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.

Menighedsrådet har afholdt tre møder siden menighedsrådsvalget: Konstituerende møde den 24. november og ordinære møder den 9. december og 6. januar. Konstitueringen kan læses på kirkens hjemmeside  www.loegumkloster-kirke.dk
Forskellige formaliteter ved begyndelsen af et nyt menighedsrådsår blev verificeret på møderne, såsom godkendelse af forretningsorden og vedtægter, samt vedtægter for formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, sekretær og stående udvalg. Det blev besluttet, at det til rådighed værende beløb vedr. honorarer til de 4 obligatoriske poster fordeles ligeligt imellem dem.
Udvalgene er konstitueret således:
• Gudstjenesteudvalg: Sognepræsten – Elsemarie Dam-Jensen – organist.
• Børne – unge udvalg: Sognepræsten – Svend Rasmussen – Anne Brodersen.
• Klosteraftenudvalg: Sognepræsten – Elsemarie Dam-Jensen – organisten.
• Diakoniudvalg: Kirsten Christensen – Britta Larsen - Sognepræsten – Anne Brodersen.
• Udstillingsudvalg:  Lone Muus – Britta Larsen.
• Musikudvalg: Peter Langberg - Britta Larsen – Kirsten Christensen - organist - Elsemarie Dam-Jensen
• PR udvalg: Svend Rasmussen - Sognepræsten - Peter Langberg
• Repræsentant museet Holmen: Sognepræsten 
• Repræsentant klokkespiludvalg: Peter Langberg
• Koordinator vedr. kirkekaffe: Lone Muus  
Menighedsrådsformanden kan meddele om godt udbytte af ERFA-møder imellem provstiets menighedsrådsformænd, som ved disse møder kan udveksle erfaringer og drøfte fælles problematikker. Regnskabet for 2013 er godkendt i provstiudvalget og kirkestatistikken for 2014 er blevet udleveret ved mødet. Den fremviste et svagt vigende antal deltagere i de kirkelige aktiviteter, hvilket må betragtes som ubetydeligt, set i relation til at aktiviteterne foregår i midlertidige fysiske rammer - pga. kirkens restaurering - og i relation til Højskolens lukning.
Sognepræsten oplyser at skolernes deltagelse i RAMS projektet (skole – kirkeprojektet) har været en stor succes, ikke mindst deltagelsen i arrangementet i Ribe Domkirke, hvor en fyldt domkirke genlød af salmesang fra op mod 1000 skolebørn fra Stiftets skoler ved hvert af arrangementerne. - Rislum fonden har bevilget et beløb til Kingo Korets medvirken ved Højmessen Påskedag. Koret kommer fra Færøerne, og der venter menigheden en helt speciel oplevelse.- Der er startet en telogisk læsekreds med 11 deltagere. - Minikonfirmand undervisningen begynder den 18.02.15 og babysalmesang d. 04.02.15. Klosteraftenerne er under planlægning i samarbejde med byens kirkelige institutioner.
Menighedsrådets visioner og målsætning for 2015-2016 vil blive underkastet en mindre justering. Der planlægges en større revidering ved begyndelsen på næste valgperiode, om 2 år.
Kirkens renoveringsprojekt forløber planmæssigt, og er nu inde i en afgørende slutfase frem imod ibrugtagelsen - Palmesøndag - den 29. marts. Efter mange overvejelser omkring hoveddøren, er det nu endelig vedtaget at den gamle hoveddør genanvendes, men at den kommer til at fremstå i en  lidt mørkere farvetone, foruden at den sænkes, så indgangen er i niveau med det ydre vindfang. Det høje trin forsvinder, hvilket vil gøre adgangsforholdene bedre for alle, ikke mindst gangbesværede og kørestolsbrugere. Desuden godkendte menighedsrådet de nye lyseholdere til bænkene, hvor lysene er omsluttet af et glas for at forhindre utilsigtet ildpåsættelse.

9. december 2014
Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.

På menighedsrådsmødet tirsdag d. 9. december 2014 var et centralt punkt opfølgning på konstitueringen vedr. interne udvalg som ikke er lovkrav i henhold til Menighedsrådsloven. Konstitueringen kan ses på kirkens hjemmeside. Udover de interne udvalg valgtes repræsentant til to eksterne bestyrelser, nemlig Museet Holmens bestyrelse og Kong Frederik IX's klokkespils bestyrelse. 
Orientering fra Formanden: Menighedsrådet mødes med Biskop og Provsti den 22. januar til et dialogmøde. Regnskab for 2013 med tilhørende revisionsprotokol er godkendt i Provstiet.
Orientering fra sognepræsten: RAMS har været en succes med et vellykket arrangement den 18/11 i Dormitoriet med efterfølgende arrangement den 25/11 i Ribe Domkirke. Ved de Ni læsninger vil der blive dansk / tysk og engelsk islæt. Det sidste af hensyn til byens syriske flygtninge, som man håber vil komme til arrangementet.
Diakoni udvalget: kan oplyse at invitationerne til Hellig Tre Konger arrangementet er udsendt, og at der allerede er god tilmelding til begge dage.
Forretningsordenen og vedtægter for alle poster og udvalg blev gennemgået, og efterfølgende godkendt. Statusrapporten for december måned vedr. kirkens renovering blev gennemgået, og taget til efterretning. Alt forløber fortsat planmæssigt.
Detaljeret udskrift af referatet kan læses på kirkens hjemmeside.
På menighedsrådets vegne
Peter Langberg (sekretær)

8. oktober 2014
Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.

På menighedsrådsmødet onsdag, den 8. oktober var det helt centrale dagsordenspunkt økonomien. Kvartalsrapporten for 3. kvartal – 2014 blev forelagt og gennemgået, og de af provstiet krævede reduktioner i budgettet for 2015 blev tilrettet.
Det reviderede regnskab for 2013 og revisionsprotokollen blev fremlagt og underskrevet på mødet.
Formanden kunne orientere om et værdifuldt ERFA – møde. ERFA møder er møder hvor forskellige faggrupper indenfor et provsti mødes på tværs af sognene, for at udveksle erfaringer og diskutere faglige problematikker. Således afholder bl.a. også organister ERFA – møder, og nu ligeledes menighedsrådsformænd.
Kirkeværgen kunne informere om, at den stormskadede kirkegårdsmur først færdiggøres i foråret 2015. Afventningen af specialfremstillede mursten har forsinket projektet, således at tiden nu ikke er hensigtsmæssig til udendørs murerarbejde.
Kirken og kirkegården har haft besøg af arbejdstilsynet d. 25.09.14.
Orienteringen fra sognepræsten drejede sig primært om udmelding af en række datoer for arrangementer:
Juleafslutninger er planlagt således:
•    Distriktskolen, 22/12 kl. 9:00 – 9:45 og 10:30 på skolen.
•    Lindevang d. 23/12 kl. 14:30
•    Børnehaverne d. 19/12 kl. 10:00 i Havesalen på Refugiet
•    Dagplejerne d. 18/12 kl. 9:30 i Havesalen på Refugiet
Desuden afholdes der en engelsksproget adventsgudstjeneste for Aaløkke mfl. i december måned.
Valgudvalget har afholdt møde, og kunne meddele at der afholdes valg til menighedsrådet d. 11/11-2014, idet der er indkommet to lister, med tilsammen 15 kandidater til menighedsrådet. Der skal vælges 7. Det drejer sig om den sidste
toårs periode i den forsøgs ordning, som det tidligere menighedsråd tilsluttede sig.
Diakoniudvalg kunne meddele at Vågetjenesten er kommet godt i gang igen. Der er
udarbejdet en revideret målsætning, og tjenesten har allerede været i funktion.
Kontaktpersonerne er: Sognepræsten, Mette Rosenberg, Kirsten Christensen.
Interiørprojektet skrider frem planmæssigt jf. seneste rapport fra arkitekten.

Ref. Peter Langberg

 

11. september 2014
Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.

På menighedsrådsmødet torsdag, den 11. september 2014, besluttede menighedsrådet at flytte næste møde fra den tidligere annoncerede dato, torsdag den 2. oktober til onsdag den 8. oktober pga. et uhensigtsmæssigt sammenfald med Landemodet i Ribe Domkirke.
Løgumkloster Kirke er med i ”Vejkirke ordningen”, som vil blive opdateret til også at omfatte ”Cykelkirke” fra næste år. Det blev besluttet at melde sig ind i den nye ordning. Der vil blive orienteret mere herom når ordningen træder i kraft.
Når den igangværende renovering af kirken er afsluttet, vil man begynde arbejdet med et nyt projekt, i form af en elevator eller lift adgang til Dormitoriet, således at lokalet vil blive mere anvendeligt til flere forskellige formål.
Løgumkloster kirke deltager i kulturuge 2014 med et arrangement den 3. november.
Sognepræsten oplyser, at 9 familier har tilmeldt sig Babysalmesang, og at konfirmand undervisningen er kommet godt i gang. Indtil videre har kirkemusikskolen overtaget funktionen som bønholdere om tirsdagen, til erstatning for højskolen. Der planlægges engelsksproget adventsgudstjeneste for de syriske asylansøgere.         
Diakoniudvalget oplyser at Helligtrekongersfest den 3. og 4. januar er under forberedelse, og at der vil blive afholdt kirkefrokost i forbindelse med Høstgudstjenesten. Der er i øjeblikket 23 besøgsvenner, men man vil meget gerne have flere involveret i ordningen. Interesserede kan henvende sig til koordinatoren, som er Kirsten Kristensen.
Stiftsøvrigheden har nu endelig godkendt delprojektet vedr. kirkens indgangsdør - som i klostertiden var munkenes dødedør - samt den af kunstner Per Kirkeby udarbejdede tympanon, som er partiet over døren, som i dag ikke er udsmykket, hvilket er usædvanligt. Selve døren vil fremstå meget tæt på den nuværende dørs udformning, og sandsynligvis med genbrug af visse elementer fra denne. Samtidig vil den blive sænket for at lette adgangen til kirkerummet – ikke mindst af hensyn til gangbesværede og kørestolsbrugere. Endvidere er der hermed tale om en tilbageføring til dørens oprindelige placering, i niveau med gulvet i kirken.
Peter Langberg 12.09.14
Udskrifter af referater fra menighedsrådet kan læses på hjemmesiden under referater..

 

5. august 2014
Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.
Menighedsrådet har afholdt ordinært møde, tirsdag den 5. august 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Fra referatet kan nævnes flg. punkter:
•    Formanden:
Aftalen med Refugiet om brug af Havesalen til gudstjenester er forlænget for resten af renoveringsperioden pga. Højskolens lukning.
Salget ved auktionen over inventar / kirkebænke indbragte 29.650 DKR.
1. Verdenskrigs udbrud blev markeret ved klokkeringning kl. 11:00 til 11:30 d. 1/8 – 2014 og markeret ved Gudstjenesten d. 3/8.
•    Kirkeværgen:
Kvartalsrapport for 2. kvartal blev gennemgået og godkendt.
Stormskaden på kirkemuren forudsætter special fremstillede sten, hvorfor reparationen trækker lidt ud.
•    Sognepræsten:
Efterårets Klosteraftener er planlagt. De kan ses på hjemmesiden og i Kirkebladet.
•    Valg udvalget:
Valgudvalget har holdt møde d. 30/6. Der afholdes opstillingsmøde d. 4/9. Mødet vil blive annonceret i dagspressen.
•    Takster for den tyske menigheds brug af kirken:
Taksterne er genforhandlet, og aftalen er fornyet pr. 1. juli, og godkendt af menighedsrådet. Den nye aftale ligger tæt op ad den hidtidige.
•    Interiørprojektet:
Arkitekten kan meddele at arbejdet skrider planmæssigt frem.
•    Kirkebladet:
Som tidligere meddelt har menighedsrådet besluttet at ændre på antallet af årlige numre. Fremtidige udgivelsesdatoer for Kirkebladet bliver derfor: 1/11-1/3-1/7. Ordningen begynder d. 1/3-2015.
•    Øvrigt nyt:
Gøglergudstjenesten var i år en udendørsgudstjeneste pga. kirkens renovering, og man kunne glæde sig over et stort fremmøde. Klokkebrødrene gik i deres munkekutter rundt i byen en time før, for at gøre opmærksom på gudstjenesten. De blev således et nyt underholdende indslag i den ellers traditionsrige gøglergudstjeneste.

Detaljeret udskrift af referatet kan læses på kirkens hjemmeside: /

10. april 2014
Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd.

Menighedsrådet har afholdt møde, torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Formanden orienterede om afskedsgudstjeneste for Biskop, Elisabeth Dons Christensen i Ribe Domkirke, d. 27/4 kl. 14:00 og Bispevielse d. 1/6 kl. 14:00. Hvert menighedsråd må sende 3 menighedsrådsmedlemmer til Bispevielsen. Der afholdes RAMS møde i Sædden kirke d. 28/4 kl. 19:00, hvor to menighedsrådsmedlemmer fra Løgumkloster deltager. Der er store forventninger i menighedsrådet til dette skole- kirkesamarbejde. Konfirmandstuen er kommet online, hvilket bl.a. er til stor hjælp for sognepræsten i konfirmandarbejdet.
Kirkeværgen og kassereren kunne orientere om det afholdte brandsyn d. 3. april, hvortil der ingen bemærkninger var. Der er indhentet pristilbud på etableringen af en betonvæg på oplagspladsen. Firmaet Kjelkvist har afgivet tilbud, og betonvæggen vil blive etableret på baggrund af det afgivne tilbud.
Menighedsrådet har principielt godkendt at lørdage kan anvendes som konfirmationsdag for Friskolen, under forudsætning af, at der foretages nødvendig koordinering med den tyske menighed, som også indimellem har benyttet sig af lørdage til konfirmationerne.
Minikonfirmanderne har været en stor succes med 20 deltagende børn. Der er planlagt en udflugt for dem til Ubjerg kirke den 30/4, og afslutning den 9/5 i Kapitelsalen.
Der er afholdt afslutning for babysalmesangs holdet, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Det har været en stor succes med deltagere fra flere sogne! På den måde er det et tegn på at det kan lade sig gøre med samarbejde imellem flere sogne, hvilket især i tyndt befolkede områder med mange mindre sogne - uden tvivl - vil blive yderligere udbygget i de kommende år.
Så skal der jo igen afholdes menighedsrådsvalg i Løgumkloster den 11/11 i år. Det tidligere menighedsråd valgte at indgå i en forsøgsordning med valg med to års mellemrum. Ved udløbet af ordningen bliver der igen valg hvert fjerde år. Men det kommende valg drejer sig derfor om den anden - og sidste - to årige valgperiode. Der er afholdt det første møde i valgudvalget, som kan melde ud med nogle vigtige datoer i den forbindelse. Den 4/9 afholdes det årlige orienteringsmøde for menigheden, hvor der samtidig er opstillingsmøde. Den 30/9 kl. 19:00 er sidste frist for indlevering af eventuelle yderligere valglister. Den 29/11 er sidste frist for konstituering af det nye menighedsråd!
Der var en pæn søgning til filmaften med filmen ”Amour”, som er et samarbejde mellem kirken og biografen. Der var 46 deltagere.
I forbindelse med kirkens genåbning er flg. datoer aftalt: Genindvielse af kirken d. 29/3 og festgudstjeneste d. 14/6 2015, som vil blive efterfulgt af koncerter den efterfølgende uge.
Den 8/4 var der et godt fremmøde ved arrangementet for besøgsvenner. Sognepræsten deltog med et oplæg om diakoni herunder bl.a. om sorggrupper.
Der er planlagt ”Lindevangstræf” d. 22. maj for beboere + besøgsvenner og værter. Desuden kunne diakoni udvalget meddele, at næsten alle de hidtidige personer på vågelisten har accepteret at forblive på listen.
I forbindelse med ”Hellig Trekongers Festen” i 2015 er der indhentet tilbud fra Refugiet. På baggrund heraf fastholdes endnu et år en egenbetaling på kr. 50. Der er samtidig sat et maksimum på 120 personer pr. aften. Festen afholdes den 3. + 4. januar 2015, kl. 16:30.
Menighedsrådets regnskab for 2013 er nu endelig godkendt.
På det lukkede mødepunkt er der valgt leverandører vedr. interiørprojektet.
Menighedsrådet besluttede at vælge det billigste tilbud vedr. alle underentrepriser!

Følgende leverandører er udvalgt:
• Murer arbejder: Jens Søndergaard, Løgumkloster
• EL-arbejde: EL-centrum, Tønder
• Stillads arbejde: BJ-stillads, Aabenraa
• Konservatorer:
      Farve – konservator / inventar: Bent Jacobsen, Faaborg
      Is – afrensning: SSG
      Kalk – konservator: Karsten V. Larsen, Ringe
• Tømrer: Pulpitur / Trappe: Jens Søndergaard    

I forbindelse med status for interiørprojektet blev det oplyst, at den krævede Is – afrensning af hvælv og buer resulterer i en ekstraudgift, som søges dækket af de frie midler.
Omkring udformningen af en ny orgelfacade var der ikke enighed, idet 2 ud af 8 medlemmer af menighedsrådet stemte imod det af arkitekten fremlagte udkast til en ny orgelfacade.
Projektet vedr. kunstnerisk udsmykning af Tympanonet over dødedøren (kirkens nuværende hovedindgang), samt sænkning af døren, videresendes til godkendelse på baggrund af den af Per Kirkeby udarbejde model! Det nedenunder viste billede er et gammelt eksempel på et Tympanon fra Tømmerby kirke. Et Tympanon er et trekantet eller bueformet, ofte dekoreret gavlfelt eller felt over et vindue, en portal eller en dør, især på en kirke, et tempel elller lignende. På Løgumkloster kirke er dette felt over "Dødedøren" (kirkens nuværende hovedindgang) i dag uden udsmykning. Det er her man får mulighed for at få en udsmykning, udarbejdet af én af landets allerfornemste kirkekunstnere. Samtidig tænkes døråbningen sænket, således at man - i overensstemmelse med den oprindelige udformning - ikke skal over et højt trin for at komme ind i kirken, men tilgangen bliver gjort lettere for alle, og ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Tympanon
Tympanon fra Tømmerby kirke

Der har været en forespørgsel om aktindsigt vedr. interiørprojektet hvortil der fra menighedsrådet er fremsendt en redegørelse d. 31/3-2014.
Til slut på mødet blev fastsat en række datoer for kommende møde aktiviteter:
• Budgetmøde fastsat til 2/6 kl. 19:00
• Dato for syn fastsat til 13/9 kl. 8:00
• Det stående udvalg holder møde d. 6/5 kl. 7:30.

Udskrifter af referater fra menighedsrådet kan læses på hjemmesiden under referater..

Referent: Peter Langberg

 

13. marts 2014
Nyt fra Menighedsrådet Løgumkloster.
Menighedsrådet har afholdt møde, torsdag, den 13. marts 2014, kl. 19.00 i konfirmandstuen. Regnskabet for 2013 blev gennemgået af menighedsrådets revisor, og efterfølgende godkendt af menighedsrådet. Der var kun enkelte spørgsmål vedr. kontering og lignende, som efterfølgende vil blive afklaret af revisor.

Formanden kunne meddele at der skal være valg til menighedsrådet d. 11. november, 2014.

Valgudvalget afholder snarest møde for at planlægge valget. At der allerede nu - efter blot to år - skal afholdes valg igen, skyldes at man i den forrige menighedsrådsperiode har valgt at indgå i en særlig toårig forsøgsordning.

Gudstjenesteudvalget afholder den 15. april møde med henblik på tilrettelæggelse af jule- og gøglergudstjeneste. På grund af kirkens lukning i forbindelse med restaureringen, udgør planlægning af netop disse gudstjenester en særlig udfordring, bl.a. pga. de – heldigvis – mange deltagere.

Der er tilmeldt ikke mindre end 19 minikonfirmander og 12 børn og mødre til babysalmesang, så de to initiativer er kommet rigtig godt fra start.

Sognepræsten kunne orientere om forskellige planlægningsmøder. Et vigtigt møde er Aftensangsmødet den 28. maj, hvor man med alle implicerede – bønholdere, menighedsråd, institutioner og medarbejdere - drøfter forskellige problematikker i den forbindelse. Endvidere er planlægningen af  2. Pinsedags morgenvandring fra Vongshøj ad pilgrimsruten, via Nr. Løgum Kirke til Løgumkloster kirke, med afsluttende udendørsgudstjeneste, i god gænge. Bedsted sogn deltager i projektet.

Arkitekten har fremsendt statusrapport vedr. restaureringsarbejderne i kirken.
Uddrag af arkitektens statusrapport:
I januar/ februar er kirkens inventar nedtaget og sikret. Der er opsat stillads i kirkens skib. Orgelet er nedtaget og bragt til orgelbygger firmaet for ombygning. I slutningen af februar påbegyndtes afrensningen af kalkmalerierne og det øvrige murværk.
Arkitekten har i februar forhandlet med forsikringsselskabet vedr. tilsodningen - pga. branden i Dormitoriet - og der er opnået en fast erstatningssum på i alt. kr. 2.375.000 inkl. moms.
I januar/ februar er der udarbejdet forslag til nyt orgelhus og facade. Menighedsrådet har imidlertid på mødet d. 13. marts ønsket udarbejdet et nyt forslag, idet der ikke umiddelbart var flertal for det fremsendte. Udførelsestidspunkter for de mange forskelligartede, men sammenhængende arbejder vil løbende blive justeret.
Det er planen, at de næste fysiske bygningsarbejder vil være varmeanlægget, der kan påbegyndes når kalkningsarbejdet i hovedskibet er afsluttet, og stilladserne er nedtaget i hovedskibet, og opstillet i tværskib og kor. Det forventes at være tilfældet medio 2014. Produktion af lysekroner og de nye bænke samt øvrige inventar udføres på værksted i indeværende år, og monteres primo 2015.
Udbygningen af orgelpulpituret, herunder den nye trappe, som er krævet af brandmyndighederne, påbegyndes i marts måned.
Det er muligt via kirkens hjemmeside, og plancher i glasgangen, løbende – i tekst og billeder - at følge med i hvordan restaureringsarbejdet skrider frem.

Det blev på menighedsrådsmødet oplyst, at der indtil nu er solgt inventar for i alt 50.670 kr.
Udskrifter af referater fra menighedsrådet kan altid læses på hjemmesiden under referater.

Referent: Peter Langberg

 

6. februar 2014
Nyt fra Menighedsråder i Løgumkloster.
Menighedsrådet har afholdt to møder siden sidste orientering her i Digeposten. Der er afholdt et ekstraordinært møde torsdag den 23. januar og et ordinært møde torsdag den 6. februar 2014.

Det ekstraordinære møde den 23 januar havde kun et enkelt formål, nemlig at tage stilling til orgelfacadens fremtidige udformning, idet udvidelsen af orglet påkræver en vis modificering med udgangspunkt i det nuværende klassiske udseende. Det var et ønske fra menighedsrådet, så vidt muligt at friholde de bagvedliggende vinduer, i det omfang det er foreneligt med orglets klanglige funktion, samt at facadematerialet er eg.

På det ordinære møde den 6. februar kunne formanden orientere om modtagelsen den 30. januar af den endelige  godkendelse af projektet til indvendig istandsættelse af kirken, hvilket menighedsrådet tog til efterretning. Årsregnskab for 2012 samt budgettet for 2014 er godkendt.

Så skal der som bekendt være bispevalg til Ribe Stift, og i den forbindelse har menighedsrådet modtaget en bekendtgørelse som beskriver retningslinierne.
Der er 3 kandidater, som alle er provster:
• Thala Juul Holm, Tønder provsti
• Poul Ivan Madsen, Skjern Provsti
• Elof Westergaard, Silkeborg Provsti
Endvidere blev det oplyst at der allerede er tilmeldt 7 til babysalmesang, hvilket man kunne glæde sig over, da det tyder på en god interesse for projektet.

Forberedelserne til at genstarte minikonfirmand projektet er også i god gænge. Der er således uddelt invitationer til såvel distriktsskolen som friskolen.
  
Salget af løse stole fra kirken er i fuld gang via Lauritz.com som er en auktions side på nettet hvor man kan byde på stolene. 
                
Der er foretaget beholdningseftersyn for året 2013. Revisionsprotokollatet og notatet i den forbindelse er modtaget af menighedsrådet og behandlet på mødet. Dokumenterne er fremsendt fra det Statsautoriserede Revisionsselskab PWC, og  eftersynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

I forbindelse med kirkens restaurering vil der blive installeret nyt lydanlæg bla. med  en forbedret lydkvalitet, og en mere hensigtsmæssig placering af højtalere, således at områder i kirken hvor man i dag hører dårligere, vil blive tilgodeset. Det gælder bl.a. ved bænkene og stolene ved vestmuren. Menighedsrådet gennemgik de forskellige overslag fra Phonic Ear, og valgte de løsninger ud som man ønsker sig gennemført. Nu afventer man det endelige tilbud fra firmaet Phonic Ear.

Der er fra Refugiet blevet rejst ønske om ændring af tidspunktet for aftensang i kirken. Derfor har menighedsrådet besluttet at indkalde til aftensangsmøde, bl.a. med henblik på drøftelse af netop dette emne. Alle involverede parter vil derfor blive inviteret til mødet.

Den manglende belysning ved turist indgangen var på dagsordenen, fordi det nu er den eneste officielle indgang til klosterfløjen, bla. i forbindelse med aftensang i kapitelsalen. Det besluttedes derfor at der hurtigst muligt vil blive monteret belysning med sensor ved turistindgangen.

Menighedsrådet modtager løbende en statusrapport fra arkitekten vedr. renoveringen. Seneste rapport er modtaget d. 5/2-2014. Man kan følge arbejdet i kirken via de udlagte billeder på kirkens hjemmeside.

Da Gøglergudstjenesten i år må få en anden udformning pga. kirkens lukning, er det besluttet at henlægge planlægningen heraf til menighedsrådets gudstjenesteudvalg.
Udskrift af menighedsrådsprotokollen kan altid læses på kirkens hjemmeside:
www.loegumkloster-kirke.dk
Referent Peter Langberg

 

9. januar 2014

Nyt fra Menighedsrådet i Løgumkloster.

Menighedsrådet har afholdt ordinært møde torsdag, den 9. januar 2014 kl. 19 i konfirmandstuen. Man har besluttet fremover at påbegynde møderne kl. 19, da man befinder sig i en periode hvor der vil være forholdsvis lange dagsordener, bl.a. pga. det pågående renoveringsarbejde i kirken.

Man vedtog - som supplement til en sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp - også at tage kollekt i kirken til samme formål den pågældende dag,  søndag d. 9. marts 2014. Provstiet har godkendt at man i Løgumkloster menighedsråd benytter de vejledende honorar satser med et mindre tillæg til kirkeværge, kontaktperson og formand. Begrundelsen for tillægget er det ikke ubetydelige ekstraarbejde som følger med renoveringsarbejderne i kirken.

Stiftsøvrigheden har d. 19/12-2013 godkendt det af Marcussen  og Søn udarbejdede forslag til ombygning og udvidelse af orglet, og har endvidere godkendt den midlertidig lukning af kirken for perioden 6/1-2014 til 25/3-2015. Der har været rettet en forespørgsel om, hvem ekstraudgifterne til kistetransport imellem den benyttede kirke til begravelser og Kirkegården påfalder. Stiftsøvrighedens jurist oplyser, at disse udgifter er for de pårørendes regning.

Tilrettelæggelsen af et Grundlovsmøde forløber planmæssigt, og der er nu fundet en taler til arrangementet. Sognepræsten kunne oplyse, at  der er berammet et inspirationsmøde vedr. babysalmesang, således at man kan genstarte denne vigtige menighedsaktivitet i løbet af 2014. I den forbindelse er kirkesangeren  blevet bevilget et kursus i emnet på Kirkemusikskolen. Sognepræsten har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en vis tilpasning af nadverliturgien til de midlertidige gudstjenestelokaler, hvilket menighedsrådet har tiltrådt.

Diakoniudvalget kunne meddele om fin tilslutning til H3K's fest. Den vedtagne egenbetaling på 50 kr. synes ikke at have haft nogen negativ betydning for tilslutningen til arrangementet.

I forbindelse med renoveringsprojektet, vil orglet blive demonteret i uge 4, og menighedsrådet skal ved ugens slutning vurdere på hvilken måde der skal arbejdes videre med orgelfacadens fremtidige udformning. Man har vedtaget at kirkebænkene må afsættes til kirker eller andre kulturelle formål, mens løse stole og lamper søges afsat via ”Lauritz.com”.

Et flertal på 6 ud af 7 menighedsrådsmedlemmer har godkendt underskrivelsen af orgelkontrakten med firmaet Marcussen & Søn i Aabenraa. Et enkelt medlem – Peter Langberg - har udtrykt visse forbehold overfor projektet, som i alt væsentligt går på størrelsen af det planlagte nye svelleværk, som han vurderer vil blive for voldsomt til kirkerummet. Men samtidig anerkender han gode detaljer, som han følgelig anbefaler.

Der er nedsat et udvalg til at planlægge genindvielsen af kirken. - Flg. personer er valgt: Lone Muus - Britta Larsen – Sognepræsten – Poul Skjølstrup Larsen, samt Povl Søndergaard.

Der afholdes kirkefrokost den 16. marts. Arrangementet vil bl.a. blive omtalt i kirkebladet.

Et fuldstændigt referat af mødet kan læses på kirkens hjemmeside og på opslagstavlen i klosterfløjen.

På Menighedsrådets vegne,
Peter Langberg, sekretær

 

5. december 2013

Nyt fra Menighedsrådet i Løgumkloster.

Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt ordinært møde, torsdag den 5. december 2013, kl. 19. Formanden kunne orientere om modtagelsen af et cirkulære vedr. Bispevalg til Ribe Stift. Løgumkloster Guideforening har anmodet om et møde, for at opnå klarhed over hvordan man skal forholde sig vedr. guidning i kirke og kloster i restaureringsperioden. Det er jo således at kirkerummet vil være totalt lukket for besøgende under restaureringen, men man planlægger opstilling af plancher over arbejdet på glasgangen, således at der vil blive megen information at hente der vedr. planerne og status for arbejdet, samtidig med at Klosterfløjen med Dormitoriet og Kapitelsalen stadig vil være tilgængelig for besøgende.

Som opfølgning på restaureringsarbejderne i  Dormitoriet efter branden, er der siden sidste menighedsrådsmøde blevet afholdt 1 års eftersyn. Der var intet at bemærke i den forbindelse.

Sognepræsten kunne berette om en række tiltag, som han arbejder med i forskellige fora. Det drejer sig bl.a. om en planlagt Pinsevandring, 2. pinsedag om morgenen fra Vongshøj, via Løgumgårde til Løgumkloster, med en afsluttende friluftsgudstjeneste. Samtidig er planlægningen af flg. aktiviteter i fuld gang:

Babysalmesang

Minikonfirmander

Grundlovsmøde

Fejring af Brorson året 2014, bl.a. med en festgudstjeneste sidste søndag i kirkeåret.

Nyt fra Diakoniudvalget:

Menighedsplejen har modtaget en donation på 10.000 kr., som vil blive anvendt i menighedsplejens regi. Endvidere arbejder udvalget videre med et nyt koncept for vågetjenesten. Invitationer til Hellig Tre Kongers fest er udsendt.

Nyt fra Koncertudvalget:

Koncertplanen er forelagt i udvalget. Der bliver i det kommende år tale om mere intime koncerter i Dormitoriet pga. kirkens lukning. Selv om kirkens store orgel ikke er til rådighed, vil der alligevel være koncerter som kan indgå i orgelfestivalen, idet kirkens lille orgelpositiv vil blive flyttet til Dormitoriet. Der kan nemlig laves mange spændende koncerter med dette instrument i samspil med andre instrumenter, som f.eks. cembalo, klaver, eller forskellige vokal eller instrumental solister, og naturligvis kor. Så der vil fortsat være rigtig god grund til at komme til kirkens koncerter.

Man har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med at arrangere en festival i forbindelse med kirkens genåbning efter restaureringen. På det pædagogiske plan arbejdes der desuden videre med et Sigurd Barret arrangement, og i den forbindelse håber man på at kunne motivere samarbejdspartnere på institutioner og i nabosogne. Et sådant arrangement kan – sammen med RAMS – projektet - være en vigtig brik i forbindelse med rekruttering af børn og unge til kirkens kor.

Nyt fra Pr-udvalget:

Udvalget planlægger at de kommende kirkeblade skal indeholde en fortløbende opdatering omkring renoveringen, i form af tekst og billeder, som fortæller og viser hvad status nu er, og hvordan tidsplanen følges. Man håber at arkitekten – til trods for det tidskrævende projekt -  vil kunne bidrage med indlæg i den forbindelse. Samtidig vil man gerne bringe billeder fra gudstjenesterne i de midlertidige lokaliteter. 

Vedr. restaureringsprojektet er status her og nu følgende:

Der er underskrevet kontrakt med orgelbygger firmaet Marcussen & Søn i Aabenraa, og den er indsendt til Stiftets godkendelse. De endelige detailprojekter for renoveringen forventes indsendt medio december til behandling af Stiftsøvrigheden.

Orglet forventes færdig til brug i juni 2015, altså et par måneder senere end selve kirkerummet. Man forventer således at orgelfestivalen 2015 vil kunne åbnes med indvielsen af det ombyggede orgel.

Der vil være inventar som ikke længere skal bruges, og derfor vil kunne sælges. Der skal derfor udfærdiges en liste over dette inventar, og listen skal via Stiftet indsendes til Nationalmuseet, som afgør hvor meget af inventaret der skal opbevares i kirkens regi, og hvad der må sælges videre. Der vil komme nærmere information herom senere.

Menighedsrådet besluttede på mødet at tilmelde sognet til RAMS – projektet, som tidligere er omtalt i referaterne. Det vil uden tvivl blive til stor glæde og gavn for børn på alle skoler i sognet, og det bygger på et tæt samarbejde imellem kirke og skole, på flere faglige plan, samtidig med at der knyttes et tættere bånd imellem kirke og skole, som man har kendt det før i tiden.

Det blev på mødet besluttet fortsat at støtte Kong Frederik IX's Klokkespil, ved at finansiere 6 klokkespilskoncerter i relation til vigtige kirkelige højtidsdage.

Planen over ordinære menighedsrådsmøder i 2014 blev vedtaget, og ser således ud: 9/1-6/2-13/3-10/4-8/5-12/6-14/8-11/9-2/10-6/11.

Bemærk at man fra det nye år har ændret tidspunktet, således at møderne starter kl. 19, i konfirmandlokalet ved præstegården.

Afskrift af menighedsrådets protokol kan læses på hjemmesiden, / og på opslagstavlen i kirkens vindfang.

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg (sekretær)                

 

 

7. november 2013.

Nyt fra menighedsrådet i Løgumkloster. 

Menighedsrådet har afholdt ordinært møde torsdag, den 7. november 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

Formanden kunne meddele, at man har ansøgt Tønder Provsti og Ribe Stift om tilladelse til lukning af kirken fra d. 6/1 2014 til og med den 28/3 2015, pga. den forestående renovering af kirken. Genindvielsen af kirken er planlagt til Palmesøndag 2015. 

I forbindelse med den nylige kraftige storm, med vindstød af orkanstyrke, er der på kirkegården væltet en del træer, og i den forbindelse har kirkeværgen søgt om forsikringsdækning af skaderne. 

Tønder Provsti har godkendt den indgåede aftale om afregning for varme, el og vand til præsteboligen, og der er bevilget 5 % midler til istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med præsteskiftet. 5 % puljen er en særlig pulje i provstiet, som kan søges i forbindelse med ekstraordinære udgifter, som man ikke har kunnet forudse på budgetterings tidspunkt. 

De fælles dansk/ tysk præstegårdsaftener er planlagt til afholdelse d. 4/2 2014 i den danske præstegård og d. 1/4 2014 i den tyske. Endvidere arbejder sognepræsten i samarbejde med institutioner og foreninger i sognet om tilrettelæggelse af et grundlovsmøde i 2014. 

Menighedsrådet har godkendt at Løgumkloster Friskoles konfirmation, fra og med 2015, foregår i forlængelse af Distriktskolens konfirmation på St. Bededag. 

Børn- og ungeudvalget har valgt ny formand. Det blev Svend Rasmussen. I udvalget arbejdes med etablering af en Høstgruppe, hvor man sammen med børn forbereder den årlige høstgudstjeneste. Desuden arbejdes der på at genstarte arbejdet med minikonfirmander.

Udvalget har samtidig anbefalet menighedsrådet at godkende at Løgumkloster sogn tilmelder sig RAMS - projektet. Det vil indgå i dagsorden for næste menighedsrådsmøde. RAMS – projektet er et kirke- skole samarbejde, der som afslutning hvert år indeholder en storstilet musikgudstjeneste i Ribe Domkirke med op mod 1000 deltagere fra skoler i hele stiftet. Alle synger salmer sammen som er blevet gennemgået i løbet af projektet. 

Fra Diakoniudvalg kunne det oplyses at der var 27 tilmeldte til Frivillighedsfesten den 6. november, og at man havde en god og hyggelig aften sammen. Endvidere har menighedsrådet besluttet – den økonomiske situation taget i betragtning – at der i januar 2014 ved Hellig Trekongers festen vil blive opkrævet et mindre deltagergebyr på 50 kr. Endvidere arbejder udvalget videre med en ny struktur for Vågetjenesten. 

Udvalget som tilrettelægger Klosteraftenerne kunne oplyse at det er planlagt at vise filmen Amour i Biografen den 27/3 2014. 

Budgettet for 2014 har været igennem en grundig finkæmning, og på mødet godkendte menighedsrådet det 3. reviderede budget for 2014. Menighedsrådets strategi vedr. fremtidige honorarer vil blive beskrevet i brev til provstiet. Der blev bevilget telefongodtgørelse for 2013 til formanden og tovholderen i udstillingsudvalget. 

Sognepræsten arbejder videre med projekt babysalmesang, idet der er et stærkt ønske om at kunne fortsætte denne aktivitet. 

Resten af dagsordenspunkterne drejede sig og den årlige konstituering. Resultatet er en uændret fordeling af poster. Flg. er således genvalgt:

Britta Larsen, formand 

Marianne Christiansen, næstformand 

P. A. Martinussen, kirkeværge 

P. A. Martinussen, kasserer

Peter Langberg, sekretær 

Lone Muus, kontaktperson 

Anker Ravn Knudsen, bygningssagkyndig for 2014. 

Der var ingen emner under eventuelt. 

Udskrift af menighedsrådsprotokollen kan læses på kirkens hjemmeside / og på opslagstavlen i vindfanget i kirken. 

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg    

 

10. oktober 2013.

Menighedsrådet har afholdt ordinært møde torsdag, den 10. oktober 2013 kl. 19.30 i konfirmandstuen.

Formanden kunne meddele at stiftsøvrigheden har godkendt det af arkitekt Jørgen Overby udarbejdede skitseforslag til renovering af kirken, og at låneansøgning vedr. nogle af bygningsarbejderne er godkendt både af provstiet og stiftet. Der er 8 detailprojekter som endnu skal færdig projekteres og  indsendes til særskilt godkendelse af stiftet. Det blev besluttet at alle 8 detailprojekter skal forelægges menighedsrådet forinden indsendelsen til stiftet. Ved det årlige sognemøde den 3. oktober fik de ca. 75 fremmødte en grundig orientering om projektet af formanden og arkitekten, og der var mulighed for spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne. Derudover orienterede formanden om menighedsrådets aktiviteter i det forløbne år.

Man har indgået lejeaftaler med henholdsvis refugiet og højskolen vedr. gudstjenester i 2014. Det første halvår benyttes refugiets ”Havesal” og i andet halvår vil gudstjenesterne blive afviklet i højskolens ”Ottekant”. Aftensang vil blive afholdt i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger og konfirmationer kommer til at foregå fra Nr. Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. For kirkelige handlinger vil 2. prioriteten være Bedsted Kirke i tilfælde af sammenfald med Nr. Løgum sogns egne kirkelige handlinger.

Der er rettet en henvendelse fra forældre til elver på friskolen vedr. tidspunktet for konfirmation af skolens elever. Man ønsker konfirmationen placeret på Bededag i forlængelse af distrikt skolens konfirmation. Menighedsrådet har imødekommet dette ønske med virkning fra 2015.

På baggrund af en henvendelse fra en skole i sognet, er det besluttet at Børn- og Ungeudvalget skal arbejde videre med RAMS-projektet. RAMS er et kirke- skole samarbejde, der som afslutning hvert år indeholder en storstilet musikgudstjeneste i Ribe Domkirke med op mod 1000 deltagere fra skoler i hele stiftet. Alle synger salmer sammen som er blevet gennemgået i løbet af projektet.

På økonomisiden blev kvartalsrapporten for 3. kvartal gennemgået af kassereren, og regnskabet for 2012 blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. Behandlingen af budgettet for 2014 blev ikke afsluttet, og fortsættes derfor ved næste møde.

Sognepræsten orienterede bl.a. om gudstjenesteplanlægningen. Vi har fået en ide- og initiativrig sognepræst med mange gode idéer, som blev kanaliseret videre til behandling i diverse underudvalg.

Der var referater fra 3 af underudvalgene:

 • Diakoniudvalg:      Der er planlagt Frivillighedsfest d. 6/11-2013
 • Voksenudvalg:      Der var god deltagelse til filmforevisningen. Ca. 75 var mødt.
 • Kunstudvalg:        Der aholdes en vandreudstilling om ”Orgelkultur nord og syd for   grænsen” i glasgangen i slutningen af november 2013. Samarbejdspartner er Kirkemusikskolen.

Så blev der gennemført afstemning til provstiudvalget og stiftsrådet, idet der for begge organers vedkommende var opstillet alternative lister til den på opstillingsmødet opstillede liste. Valget foregår ved brevafstemning, hvor formanden efterfølgende afleverer de lukkede kuverter på provstikontoret.

I forbindelse med det store renoveringsprojekt, er der berammet et møde med arkitekt Ulla Lunn fra ”AP Møller fonden”. Mødet afholdes d. 13/12-2013 i Løgumkloster Kirke.

Menighedsrådene er blevet opfordret til at afgive høringssvar vedr. ”Folkekirkens Styringsstruktur”. Et underudvalg havde udarbejdet et udkast som blev godkendt på mødet. Man går vedr. ”Indre anliggender” ind for model 1. ”Folkekirkens Bestyrelse” foreslås ændret til ”Folkekirkens økonomiske råd”. Her går man ind for model 2a.

Menighedsrådene er også opfordret til at afgive et høringssvar vedr. åremålsansættelse af biskopper. Afstemningen om sagen resulterede i at der var flertal for ikke at anbefale åremålsansættelse af biskopper.

Udskrift af menighedsrådsprotokollen kan læses på kirkens hjemmeside / og på opslagstavlen i vindfanget i kirken.

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg

 

 

 5. september 2013.

Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med nærmest flyvende start efter sommerferien. Der har i august måned - foruden udvalgsmøder - været afholdt møder om bl.a. restaureringsprojektet, valg til Provstiudvalg og Stiftsråd, budgetmøde og budgetsamråd i Provstiet, samt forberedelse af præsteindsættelsen af vores nye sognepræst - Sten Haarløv - ved Højmessen den 1. september. Han blev indsat i embedet af Biskoppen for Ribe Stift - Elisabeth Dons Christensen - og menighedsrådet kunne glæde sig over den store opbakning fra sognet ved gudstjenesten og den efterfølgende reception i Refugiets havesal.

Første ordinære menighedsrådsmøde efter sommerferien blev afholdt torsdag den 5. september.

Ordret afskrift af menighedsrådsprotokollen kan læses på kirkens hjemmeside - www.loegumkloster-kirke.dk  - samt på opslagstavlen i kirkens vindfang.

På mødet den 5. juni var der en række orienteringspunkter fra formanden, sognepræsten og diverse udvalg, hvoraf her kan nævnes de væsentligste:

 • Region Syddanmarks arrangement: Syddanske dage, med titlen: ”Det gode liv”, finder sted i Løgumkloster d. 28.-29. september, og Løgumkloster sogn og Refugiet deltager i arrangementet, som vil blive averteret i pressen.
 • Det nye alarmsystemet er monteret i graverhusene.
 • Konfirmandundervisningen begyndte fredag d. 6/9 2013, og så snart det er endelig afklaret, vil det blive meddelt hvor konfirmationerne vil finde sted, idet kirken til den tid vil være lukket pga. restaurering.
 • Minikonfirmander planlægges til start forår 2014.
 • Præstegårdsaften i fællesskab med den tyske menighed planlægges til afholdelse i foråret, evt. februar. Nærmere information følger. 
 • Vi deltager med en stand til Diakonimessen i Esbjerg, lørdag d. 21. september.
 • Vågetjenesten er etableret og klar, hvis nogen har behov.
 • Klokkespillets bestyrelse er blevet konstitueret med Karsten Eskildsen som formand og Hans Chr. Hein som næstformand. Nye medlemmer af bestyrelsen er: Carsten Tygesen – Aksel Olesen – Anton Schulz – Niels Kousgaard. Peter Langberg repræsenterer fortsat menighedsrådet, og har derfor i foråret - efter at være blevet udpeget som menighedsrådets repræsentant - opsagt sin hidtidige funktion som assisterende klokkenist.
 • Der deltog ca. 107 personer i Kirkegårdsvandringen d. 22. august.
 • Stiftet har udarbejdet et nyt regulativ for de tyske menigheders brug af folkekirkens kirker! Der udarbejdes et tillæg vedr. Løgumkloster Kirke, efter forhandling med Den tyske menighed, idet forholdene her er lidt anderledes end i landsognene, bl.a. fordi de tyske gudstjenester indgår i de fastansatte organisters kvoter.

 • Der er modtaget kvittering fra Nationalmuseet vedr. Løgumkloster Kirkes overdragelse af det Günderrothske Epitafium til museet. Epitafiet indgår i middelalder- og renæssancesamlingen. En sag som har stået på i mange år, har dermed fået en - for Løgumkloster menighedsråd - meget tilfredsstillende afslutning.

 • Det er besluttet at tegne medlemskab af ”European Charter of Cistercian Abbys and Sites”. Dette er en følgevirkning af ”Klosterforum”, og vil være en stor fordel for byen, med det fokus det sætter på kirken, byen og egnen, og  med deraf forventelig positiv turist effekt.

 • Der afholdes sognemøde, Torsdag d. 3. oktober kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Arkitekt Jørgen Overby præsenterer restaureringsprojektet! Mød op og få en grundig orientering om de planer der ligger for restaureringen, og om arkitektens intentioner i den forbindelse.

 • Der er enighed i menighedsrådet om at arbejde videre med det samlede projekt, som beskrevet i fondsansøgningen.

 • Flg. menighedsrådsmedlemmer har – jf. menighedsrådsprotokollen - forbehold overfor flg. detaljer i projektet:

            Kirsten Christensen og Peter Langberg:

 • Fjernelse af portal ved opgang til prædikestol

            Peter Langberg:

 • Fjernelse af nuværende løjtnantbænke
 • Ændring af rækværk ved knæfald
 • Ændring af nuværende lamper
 • Fremrykning af pulpiturforkant bør ske uden at dække søjlerne

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg

 

3. juni 2013.

Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har haft en meget travl juni måned i år. Efter det blev afgjort at Marianne Christiansen vandt bispevalget i Haderslev Stift, blev der i samråd med Provsti og Stift udarbejdet en køreplan, med det formål at få ansat en ny sognepræst i Løgumkloster snarest muligt, og om muligt senest pr. 1. september. Der har ud over menighedsrådsmødet den 3. juni været afholdt orienteringsmøde med Provsti og Stift, samt prøveprædikener og indstillingsmøde. Der er foretaget indstilling, og resultatet vil blive offentliggjort når kirkeministeriet har udnævnt den kommende sognepræst til Løgumkloster sogn.

Ordret afskrift af menighedsrådsprotokollen kan læses på kirkens hjemmeside - www.loegumkloster-kirke.dk - samt på opslagstavlen i kirkens vindfang.

På mødet den 3. juni var der en række orienteringspunkter fra formanden og fra den konstituerede sognepræst, Erling Bjerrum-Petersen, samt fra diverse udvalg.

Formanden kunne bl.a. meddele at gudstjenestelisten er godkendt af Stiftet frem til 1. september, og at fristen for høringssvar vedr. „Debatoplæg for ny styringsstruktur for Folkekirken“ er sat til den 31. oktober 2013.

Kirkeværge og kasserer kunne orientere om indkøb af et nyt alarmsystem til graverhusene. Desuden blev det anbefalet - og godkendt – at udsætte reparation af ringmuren ved kirkegårdens afsnit G og F til efter næste syn, da det vil blive en meget kostbar reparation. I år koncentrerer man sig så om  afsnit A og B, og dette arbejde er i fuld gang.

Den konstituerede sognepræst kunne meddele at man har fordelt plejehjemgudstjenesterne, såvel som gudstjenesterne i kirken, imellem forskellige vikarierende præster, og planen er endelig godkendt af Stiftet.

Orientering fra udvalg:

Diakoniudvalg: Godt besøg på Lindevang ved arrangement for besøgsvenner og værter.

Stående udvalg: Der er aftalt en fordeling af opgaverne vedr. vedligehold udenfor kirkegårdens afdeling G, imellem kirken og kommunens tekniske forvaltning.

Voksenudvalg: Der er arrangeret Kirkegårdsvandring d. 22. august, og den 9. oktober forevises filmen ”Jagten” af Thomas Vinterbergs i Biografen.

Musikudvalget: Der er bevilget tilskud fra koncertbudgettet til ungdomskorets koncerttur til Island. Der er en god reklame effekt for Løgumkloster, og for det musikalske arbejde i kirken.

PR-udvalg:Kunne kun meddele om udvalgets mest arbejdskrævende arbejde, nemlig redigering af Kirkebladet!

Løgumkloster Højskole har tilbudt, at man vil kunne benytte ”Ottekanten” på Højskolen som alternativt gudstjenestested, såfremt der vil blive behov herfor. Det hænger lidt sammen med om det vil lykkes at få etableret en elevator løsning for adgang til Dormitoriet eller ej, inden restaureringsprojektet går i gang. Det er besluttet at anmode kirkens arkitekt om at udarbejde et skitseprojekt vedr. elevator fra ”kiosken” op til Dormitoriet. Dette er en nødvendighed for at kunne søge fondsmidler til projektet.

Budget for 2014 blev gennemgået, og man vedtog at fremsende det til Provstiet i den foreliggende form. Endeligt budget kendes først efter behandling i provstiudvalget.

Menighedsrådet holder nu i princippet sommerferie, men yderligere information følger når den nye sognepræst er udnævnt.

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg

 

10. april 2013.

Løgumkloster Menighedsråd har afholdt ordinært møde onsdag, den 10. april 2013. To hovedpunkter på dagsordenen var godkendelse af regnskab for 2012 samt af visionsplanen for valgperioden 2013 til 2014. Begge blev efter gennemgang godkendt. Visionsplanen lægges ud på kirkens hjemmeside Så kunne formanden meddele at Kirkeministeriets orgelkonsulent for Østdanmark - af principielle grunde - ikke ønskede at udtale sig om den planlagte orgeludvidelse i Løgumkloster kirke, som ellers ønsket af menighedsrådet på sidste menighedsrådsmøde. Dette har man taget til efterretning. Menighedsrådet godkendte opstilling af 21 plancher i glasgangen i perioden 10/4 til 12/5 i forbindelse med ”Wanderausstellung der Francheschen Stiftungen”. Kirkeværgen orienterede om iværksættelse af nogle nødvendige reparationsarbejder på kirke og konfirmandstue. Det drejer sig om maling af klokkestol, reparation af fugeskader på sideskib og tag, udskiftning af vindue i konfirmandstue samt af tag på konfirmandstuen. Fra udvalgene oplystes det at  P.A. Martinussen er blevet formand for voksenudvalget, og at datoerne for Klosteraftenerne er planlagt til sidste torsdag i måneden i efteråret 2013 og foråret 2014. Diakoniudvalget kunne oplyse, at der stadig er brug for frivillige besøgsvenner. Hvis man er interesseret kan man kontakte Kirsten Christensen eller Mette Rosenberg. Siden sidste møde er kirkens behov for fornyelse og nyanskaffelse af IT-udstyr blevet afdækket, og indkøb af det nødvendige udstyr er bevilget for regnskabsåret 2013. I forbindelse med det planlagte Hellig tre Kongers arrangement 2014, er der indhentet tilbud fra Refugiet. På baggrund heraf har menighedsrådet besluttet at bestille plads til 2 aftener à 120 personer. Datoen for det årlige syn for 2013 blev fastsat til d.14. september kl. 08:00. Endvidere besluttede menighedsrådet at flytte mødet, som oprindelig var planlagt til den 15. maj, til den 3. juni, og samtidig at aflyse det ordinære møde, planlagt til den 6. juni.

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg

 

 13. marts 2013

Løgumkloster Menighedsråd har afholdt ordinært møde onsdag, den 13. marts 2013. Formanden kunne meddele at Nr. Løgum Kirkes menighedsråd har meldt positivt tilbage vedr. lån af kirken i den periode hvor Løgumkloster kirke er lukket pga. renovering. De nærmere betingelser for brugen er samtidig aftalt. Der er sket en justering af perioden for renovering af kirken, således at lukningen nu bliver fra 6. januar 2014 til Påske 2015. Dette betyder at forskellige aktiviteter - som ellers var aflyst - alligevel kan finde sted i kirken i efteråret og omkring Advent og Jul. Det drejer sig bl.a. om en koncert med Nordslesvigs Musikforening, den 26. oktober, og desuden vil Sønderjyllands Symfoniorkesters julekoncert også kunne finde sted i kirken, hvis man stadig er interesseret, og har mulighed for at arrangere det. Den succesfulde Helligtrekongersfest vil således også blive afholdt i kirken og på Refugiet i weekenden 4. og 5. januar 2014, umiddelbart før kirken lukkes pga renovering. Der arbejdes videre med at etablere en elevatorløsning for handicappede til Dormitoriet, hvilket - ikke mindst i restaureringsperioden - vil være særdeles påkrævet, men også på længere sigt meget gavnlig, fordi det øger muligheden for benyttelsen af dette smukke rum.

Det er besluttet at etablere nogle mindre forbedringer af servicen for brugerne af kirken, i form af skiltning til toiletterne i klosterfløjen, og til opsætning af et opklappeligt puslebord i forrummet ved toiletterne. Dette er ofte aktuelt i forbindelse med barnedåb. På medarbejdersiden arbejdes der med forskellige forbedringer i forbindelse med den daglige arbejdssituation, i form af tilbud om skærmbriller, undersøgelse af behov for fornyelse og nyanskaffelse af IT udstyr, samt digital abonnement på Kristeligt Dagblad, for på den måde at give medarbejderne bedre mulighed for at følge med i hvad der rører sig i kirkelivet. Desuden skal der etableres en vikarordning for kirketjenerne i akut tilfælde. Der skal fortsat laves løbende optælling af brugere af kirken, da dette stadig skønnes af stor betydning i forbindelse med tildeling af bevillinger. Sognepræsten kunne meddele at babysalmesangen nu er påbegyndt, og at der stadig er plads til flere deltagere. Kirsten Christensen kunne orientere om planlagte vennetræf for besøgsvenner den 23. april, og for Lindevang besøgsvenner og værter den 23. maj kl. 14-16. Menighedsrådets visionsplan for sognet vil først være færdigbehandlet på næste menighedsrådsmøde, hvorefter den vil være tilgængeligt på kirkens hjemmeside. Der skal ske en fornyelse af kirkens hjemmeside, og i den forbindelse har kirketjener Povl Søndergaard fået fuldmagt til at indgå kontrakt med det firma, hvis tilbud menighedsrådet godkendte på mødet. Der blev aflagt status vedr. renoveringsprojektet, og formanden kunne meddele, at det årlige sognemøde i 2013 er berammet til den 3. oktober. Ved dette møde vil sognets borgere få en detaljeret orientering om omfanget af renoveringen af Løgumkloster Kirke. Planerne for orglets udvidelse blev drøftet, foranlediget af et oplæg / af forbehold fra Peter Langberg. Projektet er anbefalet af Kirkeministeriets orgelkonsulent for Vestdanmark, og det blev besluttet også at indhente en udtalelse fra konsulenten for Østdanmark. 

På menighedsrådets vegne,
Peter Langberg

 

 

De Første Europæere
Arven efter cistercienserne i Løgumkloster, Danmark, og Pelplin, Polen
Menighedsrådet ved Løgumkloster kirke
Adresser
Visioner og mål
Løgumkloster Kirkes visioner og mål