Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat Menighedsrådsmøde

Torsdag den 21. februar 2019:

Punkt 2 flyttes op, da Trine Ellemann deltager i starten af mødet
2) Orientering fra kasserer
▪ Generel orientering om økonomi ved Trine Ellemann fra det fælles regnskabskontor

1)    Orientering fra formand
▪ Referat fra provstiudvalgsmøde 7. 2. 2019
▪ Invitation til workshop ”Østeuropæere i sognet” 27. og 28. 2. 2019
▪ Kirkegårdskonference 7. 3.
▪ Kommende konsulentrunde 22. og 23. 5. 2019
    Vi ønsker ikke at komme med på konsulentrunden i denne omgang, men vi tager det
op næste gang
▪ Provstesyn 23. 5. 2019
▪ Sognemøde i forsamlingshuset 25. 9. 2019 kl. 19.30 er på plads
▪ Andre tilbud/arrangementer
▪ Kirkens udvendige belysning drøftes
▪ MR´s gavepolitik drøftes
▪ Cisternet
▪ Orientering omkring områdefornyelse i Løgumkloster

2.    Orientering fra kirkeværge
▪ Der er ikke noget nyt

3.    Orientering fra sognepræst
▪ Fin dansk/tysk præstegårdsaften
▪ De nye minikonfirmander er kommet godt i gang
▪ Indsamling til Folkekirkens nødhjælp søndag d. 10. marts 2019, der mangler frivillige indsamlere
▪ Drøftelse af det kommende Genforeningsjubilæum 2020 i Løgumkloster
Sogn. Der nedsættes et udvalg med Steen Haarløv og Svend E. Rasmussen. De vil tage
kontakt til Lokalhistorisk arkiv og byens skoler og organisationer.


4.    Orientering fra udvalg
•    Børn og unge-udvalg
Orientering omkring, at udvalget gerne vil sætte større fokus på hvordan vi får flere i kirken, og gør kirken mere vedkommende for alle i sognet. Der gennemgås et oplæg fra kirkesangeren med udgangspunkt i, at kirkerummet skal blive kendt for både børn og forældre
•    Diakoniudvalg
Karen Andresen har holdt møde med de frivillige vågekoner, der er 6 vågekoner pt.
•    Musikudvalg
Koncertplanen er blevet gennemgået
Der er blevet snakket om, hvorvidt koret skal have en højere løn
•    Gudstjenesteudvalg
Der blev uddelt et oplæg til flyers om højmessen i kirken, det tages op igen på næste møde
Drøftelse af gudstjenesteform mm. udskydes til gudstjenesteudvalget er kommet lidt længere
•    Kong Frederik IX´s Klokkespil
Klokkespillet er pt. lukket af sikkerhedsmæssige årsager, da færdsel i tårnet er på eget ansvar.
Der bliver kigget på renovering af klokkespillet
MR vil fortsat gerne bidrage økonomisk til klokkespillet

5.    Personaleudvalg
Kommende medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø d. 3.4.19

6.    Lukket punkt

7.    Evt.
På martsmødet drøftes:
Holdning til gratis jordfæstelse jf. orientering fra provstiet på DAP
Visioner og mål for Løgumkloster MR jf. tidligere udsendt notat