Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat Menighedsrådsmøde

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00

1)    Godt Nytår og velkommen til kirkeværgen Jens Søndergaard
2)    Orientering fra kirkeværgen:
-    Vandhaner på toiletter ved kirken er blevet udskiftet, så de nu er automatiske, og der spares på vandet
-    Anker Ravn Knudsen er arkitekt på kirken, og han vil gerne fortsætte
3)    Orientering fra formand:
-    Når man logger ind på DAP´en, kan man krydse af ved, at man får mails med nyheder. Herefter skal man i sin egen mail, selv sortere i de tilbud og nyheder der bliver sendt ud
-    Kursus for kirkeværge d. 29.1.19
-    Medlemsmøde for medlemmer af menighedsrådet, medhjælpere og kirkens ansatte d. 6.3.19
-    Kursus: ”Få styr på personalepolitikken” 12.3.19 på Folkehjemmet i Åbenrå
-    Samarbejdsmøde mellem sognekirker og Tønder kommune d. 26.3.19 i Skærbæk Fritidscenter. De frivillige skal også inviteres. Karen Andresen sender invitation ud til kontaktpersonerne.
-    Der er tilsendt fra Haderslev Stift takster for tyske frimenigheders brug af Løgumkloster kirke
-    Statistik fra Povl Søndergård er fremsendt, og bliver kort gennemgået
▪ Fremadrettet vil vi gerne tælle deltagere til morgensang
▪ Kan der findes en statistik, hvor vi kan sammenligne antal
fødte i sognet, med antal døbte.Sten Haarløv undersøger det.
-    Billederne fra ”Løgumkloster set igennem linsen” foreslås, at de gives til Klosterparken og Lindevang, og eventuelt andre. Det er der bred stemning for. Arrangementet bliver drøftet på mødet.
-    Udvendig belysning af kirken. Helle Skaarup har fremsendt en mail, med en overvejelse omkring, hvorvidt lyset på kirken skal være tændt om natten, nu hvor vi lever i Co2 besparende tider. Lyset skal faktisk kun være tændt frem til midnat, og tændes igen kl. 6.00. Der foreslås at lyset fremadrettet, skal være slukket fra kl. 23.00-7.00. Bred snak om, hvorvidt lyset eventuelt kan dæmpes lidt. Punktet tages op igen næste gang.
-    Aftensang: Helle Skaarup har foreslået, at man følger Bibelselskabets læseplan, så kirkegængere vil kunne finde tilbage til teksten. Der drøftes også om valget af salmer skal revurderes. Punktet tages op på næste møde.
-    ”Visioner og mål” – notat er sendt ud. Det tages op på mødet i marts
-    Nøgler: der er bestilt nye nøgler til konfirmandstuen. Karen og Else Marie får hver en nøgle, og Refugiet får en nøgle til udlån.
-    Else Marie rekvirerer Ribe Stifts årbog 2018, til de nye menighedsrådsmedlemmer
4)    Orientering fra kasserer:
-    Kasserer og formand har holdt møde med kirkens sekretær. Regnskab for 2018 og  budgettet for 2019 skal fremlægges på et af de kommende møder, hvor sekretæren deltager.
-    Der har været møde i Provstiets fælles regnskabskontor
5)    Orientering fra sognepræst:
-    Mini konfirmand undervisning starter d. 30.1.2019
6)    Orientering fra udvalg:
● Børn-unge udvalg
    - Holder møde d. 30.1.19
● Diakoniudvalg
    - Formanden orienterer om de forskellige grupper i udvalget.
    - Lindevangstræf er d. 23.5.19 kl. 15.00
- Forårstræf for besøgsvenner og kontaktpersoner og menighedsrådsmedlemmer d. 14.5.19 kl. 15-17 i konfirmandstuen
    - Evaluering af Helligtrekongers-fest
* mange glade gæster, og positive tilbagemeldinger, stor ros til refugiets personale og den lækre mad!
● Kommunikationsudvalg
    - Der er sendt referat ud fra mødet i december
7)    Henvendelse fra Kirsten Moesgaard vedr. Klosterforum/Cisternet:
-    Helle Skaarup kontakter Turistchefen i Tønder kommune
8)    Personaleudvalg
-    Der vil blive afholdt en medarbejderdag i april
9)    Drøftelse af gudstjenestens form – generelt og i Løgumkloster Kirke
-    Punktet tages op på næste møde
10)    Lukket punkt
11)    Eventuelt


Ref: Maibritt Ravnborg Thude