Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat fra Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Orientering: formand
Den nye provst, Kristina Rygaard Christiansen, blev indsat søndag den 14. oktober, Løgumkloster Menighedsråd deltog.
Formanden fortalte om formands-erfa-mødet den 17. 9. Bl.a. var der gode idéer fra Toftlund, hvor man samler de frivillige et par gange om året og aftaler, hvem der hjælper med hvad, og hvem der bager til hvad.
Der var 61 deltagere til sognemødet i forsamlingshuset den 18. 9. Der blev opstillet en liste på 12 personer. Der er efterfølgende ikke kommet andre lister. De valgte medlemmer fremgår af det kommende kirkeblad.
2. Kirkeværge
Statusrapport blev omtalt.
3. Kasserer
•    Kvartalsrapporten blev godkendt
•    Endeligt budget for Løgumkloster Menighedsråd CVR-nr. 56316418 afleveret den 9. 10. 2018 kl. 11.37 blev godkendt
•   Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat:
    Kassereren er i Sparekassen blevet oplyst om, at det er revisor, der skal fremskaffe  
    dokumenter vedr. fuldmagtsforhold.
    Den omtalte funtionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion er tilstede, idet
    opgaverne er delt mellem regnskabsfører Trine Ellemann og kasserer Lone Muus.

    Revisionsprotokollatet blev godkendt.

•    Opfølgning og orientering om div. 5% ansøgninger
Der blev orienteret om ansøgningerne om 5%-midler.

4. Orientering: Sognepræsten
Der er sangstævne for provstiets konfirmander den 2. november på højskolen og i kirken.
Der er trykt folder vedr. sogneudflugten 2019 til Bourgogne den 27. maj – 3. juni 2019. Den ligger fremme i kirken og på biblioteket.
Der bliver afholdt adventsgruppe-arrangementer for børn tre lørdage i december.
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling afholdes den 10. marts 2019. I den forbindelse kommer deres karavane den 8. marts og fortæller konfirmanderne om Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Temaet bliver Klima. Der skal vælges en indsamlingsleder til sogneindsamlingen.

5. Udvalg
•    Kirke- og kirkegårdsudvalg
Formanden orienterede.
•    Musikudvalg
Formanden orienterede.
•    Gudstjenesteudvalg
•    Udstillingsudvalg
Formanden orienterede.

6.  IT – økonomi/budget
Fremadrettet skal der afsættes flere midler til IT. De nuværende PC-ere skal registreres, så der kan blive en turnus mht. udskiftning. Også IT-sikkerheden – især i forbindelse med mails - skal opgraderes.

7.  Struktur og planlægning omkring lys på kirken
Belysningen af kirken skal tændes den 1. 12. (lørdag før 1. søndag i advent) kl. 19.30, hvor formanden på P-pladsen foran kirken kort fortæller om baggrunden for den nye belysning.
Den permanente belysning fortsætter til og med Helligtrekonger.
Lyset skal være tændt frem til kl. 23, og det bliver tændt sammen med kirkegårdens belysning om morgenen kl. 06 og lyser frem til dagslyset er tilstrækkeligt.
Lyset indstilles, så det er tilpas kraftigt dvs. uden at det virker koldt.
Desuden tændes lyset i forbindelse med aftenarrangementer i den mørke tid.

8.  Personaleudvalg

9.  Lukket punkt
10. Evt.